Coronavirus Utrecht

Meest gestelde vragen en antwoorden_corona_11 mei 2021 de Passie Utrecht
 
Besmetting/positief getest 
 
Vraag: mijn kind is positief getest. Wat moet ik doen? 
Antwoord: Als u uitslag van de GGD hebt, informeert u school met de mededeling dat uw kind positief getest is. U kunt tijdens kantooruren bellen naar de school (0883372800) of in het weekend een mail sturen naar administratieutrecht@passie.net

Vraag: wat gebeurt er als een medewerker of leerling meldt dat hij positief is getest? 
Antwoord: de GGD voert bron- en contactonderzoek uit. Ook de school zal nagaan welke medewerkers en leerlingen intensief contact hebben gehad met de leerling (bv. het 'maatje'). Zij krijgen van de GGD het advies zich te laten testen of in quarantaine te gaan. In sommige gevallen besluiten we om een hele klas of een hele jaarlaag niet naar school te laten komen. Blijkt dat er meerdere ziektegevallen zijn in dezelfde klas, bekijken wij of de lessen nog door kunnen gaan. U wordt per mail op de hoogte gehouden. 

Vraag: kunt u de naam noemen van de docent of leerling die positief besmet is, zodat ik kan nagaan of mijn kind les van of met hem/haar heeft gehad? 
Antwoord: wij laten aan de klassen die les hebben gehad van een docent weten dat ze les hebben gehad van de docent in de besmettelijk periode. In verband met de privacy mogen wij de naam niet zomaar geven. Alleen als de docent daarvoor zelf toestemming geeft. Dat kan dus per geval verschillen. Of we de naam van de docent ook met andere leerlingen en ouders delen hangt af van de toestemming van de docent. De naam van leerlingen delen we niet, of hooguit meldt de mentor dit alleen aan klasgenoten.

Vraag: heeft mijn kind les gehad van de docent die positief getest is? 
Antwoord: de klassen die les hebben gehad van de besmette docent, in de twee dagen voordat hij/zij klachten kreeg, worden apart geïnformeerd. Als uw kind geen mail heeft gehad, heeft hij geen les gehad van deze docent. 

Vraag: mijn kind is in contact geweest met een besmette persoon (bv. gezinslid of klasgenoot). Moet hij/zij nu ook thuis blijven als hij/zij zelf geen klachten heeft?  En wat moet ik doen?
Antwoord: Dat hangt af van het nauwe contact dat het kind heeft gehad. Nauw contact is: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco. De GGD of de besmette persoon neemt contact met u op als daar sprake van is. Vaak zal dat op school in ieder geval het 'maatje' zijn.
Voor school geldt: U kunt uw kind via de gebruikelijke manier absent melden, door te mailen naar verzuimadministratieutrecht@passie.net, of te bellen naar de school (0883372800). Geef hierbij aan dat het gaat om een quarantaineperiode, zodat de verzuimmedewerker of receptioniste kan registreren dat uw kind 'corona-gerelateerd' thuis is, en docenten daarover kan informeren. Zie daarvoor verder bij 'Online-lessen'.
En zie verder bij 'Wanneer mag je weer terug naar school, na een quarantaineperiode?'

Vanaf 1 december kan iemand ook getest worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Dus als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven.

 
Wel/niet naar school: 

Vraag: mijn kind is 12 jaar (of jonger) en verkouden. Mag hij naar school? 
Antwoord: wij houden één lijn aan voor de hele school. Voor iedereen op onze school geldt: blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38 graden, plotseling verlies van reuk of smaak. Zie ook de richtlijnen van de GGD: https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/wat-doet-de-ggd/rampen-en-crises/coronavirus-in-de-regio-utrecht.html 

Vraag: mijn kind is verkouden. Normaal ging hij met deze klachten naar school. Mag hij naar school? 
Antwoord: bij gezondheidsklachten (zie boven) blijft uw kind thuis. Als uw kind 24 uur lang geen klachten meer heeft, mag hij/zij weer naar school komen. 

Vraag: mijn kind is verkouden, maar negatief getest. Volgens de richtlijnen zou hij weer naar school mogen.  
Antwoord: als uw kind negatief is getest, maar nog klachten heeft, willen we graag dat hij thuis blijft, zodat hij geen andere kinderen kan aansteken. Deze leerlingen zouden dan ook weer thuis moeten blijven. Als hij 24 uur klachtenvrij is, is hij weer van harte welkom.  

Vraag: als er binnen het gezin iemand verkouden is, mag het broertje/zusje dan wel naar school? 
Antwoord: uw kind blijft thuis als iemand in het huishouden naast milde verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Dus als je huisgenoot thuisblijft met milde verkoudheidsklachten en zelfs als hij/zij daarvoor wordt getest, dan hoef je als leerling niet thuis te blijven. Het gaat alleen om koorts en benauwdheidsklachten bij een huisgenoot.  

Vraag: wanneer mag je weer terug naar school, na een quarantaineperiode of na besmetting? 
Antwoord: na een besmetting mag je weer naar school als je 24 uur klachtenvrij ben én het langer dan 7 dagen geleden is dat de eerste klachten begonnen. Volg hierin de richtlijnen van de GGD.
Vanaf 1 december kan iemand ook getest worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Dus als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven.
Op school mag je na de quarantaineperiode terugkomen als je in ieder geval 24 uur klachtenvrij bent. 

Vraag: als klassen of jaarlagen thuis moeten blijven, hoe lang duurt dat dan?
Antwoord: het is onze bedoeling om de periode van thuiswerken niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk. We bekijken dit per week. Op vrijdag laten we weten of de termijn van thuisblijven wordt verlengd of dat de kinderen weer naar school kunnen. Dit hangt af van het aantal besmettingen, het aantal ziekte- en afwezigheidsgevallen en van wat we weten over het tot stand komen en verspreiden van de besmettingen in die klas.

Vraag: waarom moeten alle leerlingen van de klas thuis blijven? Mijn kind is negatief getest en heeft ook geen klachten. 
Antwoord: het besluit om klassen thuis te houden baseren we op een aantal factoren:
  • het aantal covid-19 besmettingen in de klas
  • het aantal afwezigen in de klas
  • het bron- en contactonderzoek (van de GGD)
Het aantal afwezigen is een indicator van mogelijke nieuwe besmettingen, maar het is ook een didactische indicator: hoeveel leerlingen krijgen onvoldoende goed onderwijs omdat ze thuis zitten. Het bron- en contactonderzoek helpt bij het bepalen of de positief geteste leerlingen in de klas geweest zijn in hun besmettelijke periode.
We overleggen als school heel regelmatig met de GGD. We toetsen besluiten over thuishouden van klassen zoveel mogelijk met de GGD.

Vraag: mijn klas mag nog niet naar school, maar ik ben weer beter. Moet ik me beter melden?
Antwoord: ja, in dat geval meld je je weer beter.
Zodra uw kind beter is en weer naar school kan komen, kunt u dat doorgeven aan onze Verzuimadministratie: verzuimadministratieutrecht@passie.net. In dat geval is het niet meer nodig een absentiebriefje op school in te leveren. Hiermee verminderen we risico's bij de Verzuimadministratie door in- en uitloop en overdracht van briefjes.
 
Online lessen 
 
Vraag: mijn kind kan niet naar school. Kan hij de lessen online volgen? 
Antwoord: als je met je hele klas of jaarlaag niet naar school mag komen: je vindt uitgebreide instructies onder de huiswerkknop, samen met een link naar een MS Teams bijeenkomst met de docent. Je wordt dus geacht om volgens je eigen rooster onderwijs op afstand te volgen. 
Als je vanwege klachten of quarantaine niet naar school mag, terwijl je klasgenoten les krijgen op school: 
1) Waar mogelijk zullen docenten hun camera’s aanzetten. Echter, de docent zal geen aanvullende voorzieningen treffen voor de leerlingen die thuis zitten. Het is dus niet mogelijk om vragen te stellen in de chat. Het onderwijs richt zich op de in het klaslokaal aanwezige leerlingen. Daarnaast gebruik je de studiewijzer. Of:
2) Sinds 3 maart hanteren we ook het 'maatjes-systeem' (= vaste tweetallen). Als een docent de les niet kan streamen, mag, in overleg met de docent, ook het 'maatje' gevraagd worden om de les te streamen. De leerlingen zijn er zelf verantwoordelijk voor om dit op tijd te regelen.

Vraag: de besmettingen nemen toe. Waarom kiest u er niet voor om alle lessen online te geven? 
Antwoord: we zijn heel blij dat we de leerlingen weer live kunnen lesgeven. Live lessen zijn altijd beter dan online. Dat willen we zo lang mogelijk uitstellen. Ook de richtlijnen van het overheid geven niet aan dat de school dicht zou moeten.  

Vraag: wordt er ook rekening gehouden met het feit dat mijn dochter uit wel eens in de klas zit met leerlingen van een andere jaarlaag?   
Antwoord: ja, we stellen o.a. het dragen van mondkapjes verplicht in bepaalde onderwijssettings, dit is er één van. Zie verder de vragen over mondkapjesgebruik.

 
Mondkapjes en 1,5 meter regel 
 
Vraag: wanneer moet je een mondkapje dragen? 
Antwoord: leerlingen dragen mondkapjes in situaties waarin de 1,5 m afstand moeilijk te bewaren is. Dat is in de gangen en in bepaalde onderwijssituaties. De invoering is met instemming van de MR doorgevoerd, vanaf woensdag 17 september.  
Alle leerlingen, medewerkers en bezoekers dragen in de school een mondkapje als zij lopen en staan. Zodra de leerlingen zitten, mag het mondkapje af. De docenten hebben ook een mondkapje of gelaatscherm op in de gangen en mogen ze af doen als ze les geven. De docent heeft dan 1,5 meter afstand t.o.v. de leerlingen. 
Ook in bepaalde onderwijssituaties zijn mondkapjes verplicht. Het gaat om practica van de exacte vakken. Ook bij expressie-vakken, LO, 1 op 1 instructie en bij bijvoorbeeld PWS kan een docent ook vragen aan de leerlingen om het mondkapje op te zetten.  

Vraag: verstrekt de school mondkapjes? 
Antwoord: leerlingen nemen zelf een mondkapje mee van huis. Als een leerling zijn mondkapje is vergeten, kan hij er één bij de receptie kopen (à 50 cent per stuk, te betalen met de schoolpas).  

Vraag: waarom hebt u ervoor gekozen om mondkapjes in te voeren? Uit onderzoeken blijkt dat mondkapjes niet helpen. 
Antwoord: er zijn voors en tegens met betrekking tot het gebruik van mondkapjes en veel verschillende wetenschappelijke onderzoeken die verschillende aspecten benadrukken. In veel landen om ons heen zijn mondkapjes in de publieke ruimte en op school een heel gewone maatregel, net als op heel veel VO-scholen in Utrecht. Het is vanuit de overheid geen verplichting om mondkapjes te dragen op school, maar sinds 5 oktober is het wel een dringend advies vanuit de overheid. En het protocol van de VO-Raad geeft ook nadrukkelijk wel de gelegenheid om mondkapjes in te voeren op school
 Wij hebben er wel voor gekozen. Een mondkapje draag je vooral ter bescherming van de ander. Het is erg moeilijk om in de gangen en in bepaalde onderwijssituaties om de 1,5 meter afstand te houden. We dragen daarom in die situaties wel een mondkapje, tijdens gewone lessen in de klassen niet. Hoewel het gebruik van mondkapjes veel discussie oproept, hopen we toch met deze maatregel extra besmettingen te voorkomen en oog te hebben voor medewerkers en leerlingen met een broze gezondheid.   
Wijziging 1 december: Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes vanaf 1 december verplicht. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december

Vraag: wat doen jullie aan handhygiëne? 
Antwoord: bij de ingang van de school en elk klaslokaal staan pompjes waar leerlingen en medewerkers hun handen desinfecteren. Leerlingen worden opgeroepen om regelmatig hun handen te wassen of desinfecteren. 

Vraag: hoe zit het precies met de 1,5 meter afstand? 
Antwoord: jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot volwassenen. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen. We vinden het erg belangrijk dat iedereen goed z’n best doet om die anderhalve meter te respecteren. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden#:~:text=Wie zijn verplicht 1,5,tot en met 17 jaar

Vanaf 1 maart:
Het houden van 1,5-meter afstand blijft voor het kabinet het uitgangspunt na de schoolopening. Het grote verschil met eerdere regimes van 1,5-meter afstand is dat er nu vaste tweetallen mogen worden gevormd die onderling geen afstand hoeven te houden. Er moet wel weer afstand worden gehouden tussen tweetallen. Buiten het klaslokaal blijft de 1,5 meter een uitdaging. We zullen ook verder gaan met het beleid van segmenten en klassen thuis houden als besmettingen daar aanleiding toe geven.
In het klaslokaal zitten de leerlingen in een opstelling van 3 bij 3 in koppels van 2; dat is in de praktijk maximaal 18 leerlingen per lokaal.
Er zijn geen looproutes in de school. Deze voegen onvoldoende toe. Wel is er weer een trappenhuis uitsluitend voor medewerkers. We gaan niet handhaven op de 1,5-meter buiten het lokaal. We nemen daarmee de ruimte die de overheid ons biedt op rijksoverheid.nl. Daar staat: “In de gangen is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Hier wordt een mondkapje gedragen.”

Vraag: hoeveel mensen mag je thuis op bezoek ontvangen? 
Antwoord: Daarin volgen we de overheid. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/uitgelicht-corona/coronamaatregelen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet meer voor het maximaal aantal personen. Zorg er ook voor dat mensen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en de hygiënemaatregelen kunnen naleven. Als klassen thuiszitten van wege een besmetting in de klas, is het natuurlijk niet de bedoeling dat klasgenoten thuis met elkaar afspreken. We roepen leerlingen en ouders op geen feestjes te organiseren. De GGD geeft aan dat er op feestjes vaak een andere dynamiek is dan op school. Tot nu toe lijken er meer besmettingen op feestjes plaats te vinden dan op school. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden#:~:text=Wie zijn verplicht 1,5,tot en met 17 jaar
 
 
Ventilatie 

Vraag: hoe is de ventilatie op school geregeld? 
Antwoord: ons nieuwe schoolgebouw voldoet ruimschoots aan de normen die zijn gesteld voor ventilatie op scholen. Het nieuwe schoolgebouw van de Passie heeft een nieuw ventilatiesysteem dat in 2020 in gebruik genomen is.

Ons systeem blaast 100% buitenlucht aan. Deze wordt gefilterd. De lucht die via de ventilatiekanalen binnenkomt is schoner dan de buitenlucht. (Fijnstof van bijvoorbeeld het snelwegverkeer wordt gezuiverd.)
De huidige klimaatinstallatie functioneert met gesloten ramen. De gewenste temperatuur wordt bereikt door het raam dicht te houden.
Het ventilatiesysteem heeft een capaciteit van 60.000 m3 per uur. In een lokaal wordt de complete luchtinhoud tussen de 6 en 7 keer per uur ververst.

  
Diversen 
 
Vraag: kunt u de mailtjes ook naar het mailadres van mijn man/vrouw sturen? 
Antwoord: wij hanteren 1 mailadres per adres buiten het mailadres van de leerlingen om. Met Magister lopen wij namelijk tegen bepaalde grenzen aan. Bij hoge uitzonderingen en bij echtscheiding van ouders, maken wij een extra mailadres aan. 

Vraag: mogen leerlingen die niet naar school mogen wel naar Youth Alpha, naar Ting of werken in de mediatheek? 
Antwoord: nee, leerlingen die thuis moeten blijven kunnen nu helaas niet op school komen, ook niet voor buitenschoolse activiteiten.   
 

Nieuwe vragen/antwoorden n.a.v. 'halve klassen, halve dagen', per 3 maart 2021

Vraag: Waarom halve klassen, halve dagen?
Bij de keuze voor dit scenario hebben we rekening gehouden met de volgende punten:
  • Veiligheid
  • Leerlingwelzijn
  • Leeropbrengst
  • Logistieke uitvoerbaarheid
  • Werkdruk medewerkers
  • Borging mentoraat 
Vraag: Wat betekent deze aanpak voor de veiligheid?
Het houden van 1,5-meter afstand blijft voor het kabinet het uitgangspunt na de schoolopening. Het grote verschil met eerdere regimes van 1,5-meter afstand is dat er nu vaste tweetallen mogen worden gevormd die onderling geen afstand hoeven te houden. Er moet wel weer afstand worden gehouden tussen tweetallen. Buiten het klaslokaal blijft de 1,5 meter een uitdaging. We zullen ook verder gaan met het beleid van segmenten en klassen thuis houden als besmettingen daar aanleiding toe geven.
 
Vraag: Hoe is de opstelling in het klaslokaal?
In het klaslokaal zitten de leerlingen in een opstelling van 3 bij 3 in koppels van 2; dat is in de praktijk maximaal 18 leerlingen per lokaal.
 
Vraag: Wat betekent deze aanpak voor het leerlingwelzijn?
Onze aanpak heeft als voordeel dat alle leerlingen elke dag naar school komen. Zij ontmoeten de helft van hun klasgenoten fysiek. Dit schema geeft duidelijkheid en rust. Van alle scenario’s is dit scenario één van de beste voor het leerlingwelzijn.
 
Vraag: Wat betekent deze aanpak voor de leeropbrengsten?
De leeropbrengten zijn bij elk type anderhalvemeterschool in geding, evenals bij digitaal onderwijs. Hybride onderwijs is in onze ervaring de slechtst functionerende vorm van onderwijs. Bij verschillende vakken zal het scenario ‘halve klassen, halve dagen’ het meest opbrengen vanwege de fysieke aanwezigheid van leerling en docent. Echter, vanwege de aangepaste lessentabel en vanwege het verkorte rooster (minus looptijd effectief ong 20 minuten lestijd), is de leeropbrengst ook hierbij naar verwachting verre van optimaal. Vergeleken met de andere varianten is deze variant echter wel het meest effectief.
 
Vraag: Hoe laat moet het ochtendsegment weg en wanneer komt het middagsegment?
Ochtendgroepen en middaggroepen moeten strikt gescheiden blijven. Het ochtendsegment moet het schoolpleinuiterlijk 12:15 uur hebben verlaten. Het middagsegment mag niet eerder dan 12:45 uur aankomen.
Voor de verdeling van segmenten hebben we, waar mogelijk, geprobeerd rekening te houden met broers/zussen en/of reisgenoten, en hebben de mentoren meegekeken naar vriendschappen. Wijzigingen zijn echter niet altijd mogelijk i.v.m. vakkenpakketten en/of aantallen.
  
Vraag: Hoe is het mentoraat geregeld?
Woensdag 3 maart beginnen alle leerlingen met een mentorles die 60 minuten duurt. Dan zullen ook de koppels worden gemaakt. Door zowel ’s ochtends als ’s middags een mentorkwartier in te plannen is er goede aandacht voor het welzijn van de leerling en het bezig zijn met Gods woord.


Nieuwe vragen n.a.v. zelftesten, per 17 mei 2021

Vraag: Waarom zelftesten?
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken.

Vraag: Wanneer zelftesten?
De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer we horen dat er iemand op school is besmet met het coronavirus. Wij bepalen dan in overleg met de GGD wie mogelijk in contact is geweest met de besmette persoon.

Het kan gebeuren dat uw kind te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling of medewerker is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met de school, maar kan ook later blijken uit het bron- en contactonderzoek door de GGD. In dat geval moet uw kind naar huis. Thuis gaat uw kind in quarantaine, en maakt hij/zij een afspraak voor een coronatest bij de GGD.

Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, krijgen de kans om een zelftest te doen. Dit kan gewoon op school. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor een zelftest.
Het testen vindt plaats buiten de lestijden in de EHBO-kamer of het practicumlokaal. Dit gebeurt individueel, onder toezicht van een testbegeleider, zodat groepsdruk wordt voorkomen.

Testen vindt plaats op dezelfde dag dat de GGD het adviseert, na de laatste les van het betreffende segment en de volgende dag, voor de eerste les van het segment. Er worden dus twee tijdslots opengesteld.

Vraag: Hoe werkt de zelftest?
Leerlingen en medewerkers kunnen de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Er is instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. Ook is er een begeleider van school aanwezig die kan helpen door aanwijzingen te geven.

Vraag: Wat gebeurt er na de testuitslag?
Stel uw kind heeft een zelftest gedaan, wat dan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend en is alleen door uw kind te zien.
Is de uitslag positief? Uw kind meldt zich bij de schoolleiding en gaat direct naar huis. Thuis gaat uw kind in quarantaine. Het is belangrijk dat u de contact opneemt met de GGD, om een coronatest te doen in de GGD-testlocatie. Deze test bij de GGD is belangrijk ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek.
Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind blijft gewoon op school. De uitslag van de test is 48 uur geldig. Bij het ontstaan van (milde) klachten moet uw kind altijd direct contact opnemen met de GGD, om een coronatest te doen bij de GGD-testlocatie.

Vraag: Wat vragen wij van u?
Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan vragen wij aan u toestemming als ouder/verzorger om uw kind een zelftest aan te bieden. U krijgt daarvoor een vraag om toestemming via Magister. Na het inloggen in Magister met uw ouderaccount verschijnt de vraag “Geeft u toestemming voor het afnemen van een COVID zelftest door uw kind?”. Als u het vinkje aanklikt geeft u deze toestemming. Als u geen toestemming geeft klikt u op het kruisje. Hierna klikt u op “opslaan”. De toestemming is altijd te veranderen via de “gegevens van uw kind”.
Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Ook aan hen wordt toestemming gevraagd via Magister.
Het geven van toestemming is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of doet uw kind niet mee met een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor u of uw kind. U kunt uw toestemming ook weer intrekken als u van gedachten verandert.
Door de vraag om toestemming vooraf, door een privé testomgeving te creëren en door het testen buiten lestijden te laten plaatsvinden borgen we de vrijwilligheid van deze maatregel.
Het gebruiken van zelftesten op onze school is besproken met de medezeggenschapsraad.
 
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.