Strategisch BeleidsplanAlsjeblieft,

wij bieden je graag de medewerkersversie aan van ons strategisch beleidsplan (SBP).
Hierin vertellen wij je beknopt over onze visie op onderwijs en vorming,
en over onze doelen voor de komende vijf jaar (2017-2021) .
Op basis hiervan gaan we de schoolplannen maken. 
Heb je vragen? Mail ze naar info@passie.net.  

Namens het CMT | Gerard Toonen, bestuurder | Juni 2017

 


'God heeft voor iedereen een bestemming,
is onze diepe overtuiging.'

Hoop

Hoop betekent in de Bijbel dat we onder alle omstandigheden hoge verwachtingen van God mogen hebben. Hoop betekent ook zekerheid vinden in Gods trouw. Wat Hij heeft beloofd zal gebeuren.


Gerard Toonen,
bestuurder de Passie scholen


Soms, of eigenlijk best vaak, lijkt de wereld om ons heen een puinhoop. Ondanks dat mogen we hoopvol en vanuit verwachting leven. De Here God heeft ons immers in Jezus redding, houvast en richting gegeven. Ons leven is in zijn hand, nu en in de toekomst. Dat geeft hoop!

Op de Passie mogen we deze hoop beleven met onze leerlingen. We mogen het hen ook voorleven. Dat betekent dat we de leerlingen aanmoedigen om zich op God te richten en te ontdekken hoe waardevol het is om met Jezus te leven. Daarmee vragen we van onze medewerkers om vanuit geloof te leven en identiteitsdragers binnen de school te zijn.
 


Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Jeremia 29:11


Onze hoop in God mogen we ook buiten de school uitdelen. We willen graag dat medewerkers en leerlingen als vanzelf hoop brengen in hun gezin, kerk of gemeente, sportclub of waar ook maar. Daarmee verspreiden we hoop in de wereld om ons heen.

Dit kunnen we natuurlijk niet vanaf papier regelen, realiseren we ons. We kunnen wél bewuster het gesprek hierover voeren in de school en onze verlangens doordacht uitwerken in vormingsactiviteiten voor leerlingen en medewerkers. Dat gaan we dan ook doen. Want, geloven we, dan wordt écht de meerwaarde van de Passie zichtbaar!

Bestemming

We geloven dat God voor ieder van ons in deze wereld een bestemming heeft. Hij heeft een doel met ons leven en een weg voor ons bereid. Hij heeft ons uniek geschapen en unieke talenten gegeven.

God heeft voor iedereen een bestemming, is de diepe overtuiging op onze Passie-scholen. Je kunt niets beters doen dan naar die bestemming op zoek gaan. Dat houdt geen kant-en-klaar-plan in voor de rest van je leven, maar een ontdekkingsreis naar de plek die jij mag innemen in zijn Koninkrijk, gewoon in de wereld van hier en nu.

Die zoektocht ondernemen we op de Passie met elkaar, en daar is openheid en vertrouwen voor nodig. Dat proberen we op te bouwen door een gemeenschap te vormen waarin medewerkers heel persoonlijk op welzijn en bestemming van leerlingen betrokken zijn. Uiteraard doen we dit in nauw contact met de ouders. We zoeken naar manieren om samen met hen onze leerlingen te begeleiden naar hun volgende bestemming.

Die volgende bestemming is onder andere de vervolgopleiding die leerlingen na de Passie kiezen. Maar die volgende bestemming is ook de bijdrage die ze mogen leveren aan de maatschappij van vandaag en morgen. Daarom willen we onze leerlingen graag vormen tot betrokken burgers en bewuste christenen, mensen die het verschil maken op hun volgende bestemming. 

Dit geldt ook voor onze medewerkers. Ook zij mogen gericht zijn op de volgende stap die God voorheeft met hun leven. Dat kan bijvoorbeeld door zich verder te ontwikkelen binnen de Passie, door completer te worden in hun huidige rol of door te groeien naar een nieuwe rol. Omdat we dit als wezenlijke invulling zien van onze identiteit, gaan we het gesprek daarover ruimer faciliteren.

Mission

Een wezenlijk onderdeel van onze bestemming is dat we de kennis, vaardigheden en talenten inzetten die we ondermeer op school ontwikkelen. Zo kunnen we ten goede invloed uitoefenen op mens en samenleving om ons heen.

Met ‘mission’ vatten we in één woord samen dat we meer dan voorheen oog en hart willen hebben voor de wereld om ons heen. Het omvat het thema ‘burgerschap’ dat we samen met overheid en maatschappij van groot belang vinden. Het duidt ook op onze interesse in de wereld buiten de school die we dichter bij onze leerlingen willen brengen. Zodat zij ook daarvan leren.

‘Mission’ benoemt ook ons verlangen om positief bij te dragen aan de wereld om ons heen. We geloven dat we met Gods hulp kunnen bijdragen aan herstel van wat gebroken is en verzoening van wat tegenover elkaar staat. Met de liefde van God, de wijsheid van
de Bijbel en de kracht van de heilige Geest hebben we goud in handen. Daarmee gaan we graag in bescheidenheid en afhankelijkheid aan de slag. We zien het als onze opdracht om onze leerlingen toe te rusten in wat ze als christen kunnen betekenen wanneer ze verder studeren of gaan werken. Zodat ze leren wandelen richting Gods bestemming en hoop verspreiden in de wereld om hen heen.

 

'Hoge kwaliteit is niet alleen meetbaar
maar vooral merkbaar'

Onderwijs

De Passie verzorgt volgens een doordacht concept onderwijs van hoge kwaliteit. Daarmee kunnen leerlingen zich actief en medeverantwoordelijk voorbereiden op hun volgende bestemming in het onderwijs.

Dick Both,
directeur de Passie Utrecht


Het onderwijs op de Passie moet aansluiten bij wie wij als school willen zijn. Er is een overduidelijke link met onze identiteit en onze missie om leerlingen te vormen. We mogen niet tevreden zijn als alle leerlingen een 9,5 halen op hun eindlijst. Dat is namelijk slechts een deel van de hoge kwaliteit van onderwijs. Dat deel willen we bereiken door capabele docenten in te zetten en ons onderwijs voortdurend te verankeren en bij te sturen.

Uiteindelijk is ook onze vormende doelstelling heel belangrijk. We willen onze leerlingen naar een volgende bestemming brengen, niet alleen in cognitieve maar ook in maatschappelijke en geestelijke zin.

 

Voorbeeld voor de leerlingen 

Kwaliteit en identiteit kunnen goed samengaan in de praktijk van alledag. Daarom is de docent zo belangrijk, zeker als hij beseft dat kwaliteit alles te maken heeft met identiteit en vorming. Ik geloof in de docent die het gesprek hierover aangaat met collega’s en leerlingen. Zo draagt hij kennis over en kan tot voorbeeld worden voor zijn leerlingen. Voor mij zijn talentontwikkeling en aansluiten bij de verschillende typen leerlingen belangrijke onderdelen van het onderwijsconcept. Daarnaast streven we ernaar de leerlingen meer ‘eigenaar’ te laten zijn van hun onderwijsproces. Dat is een prachtige uitdaging. Ik bedoel met dat eigenaarschap dat leerlingen persoonlijk ontdekken dat het belangrijk is om op school aanwezig te zijn, kennis op te doen en toe te passen. Daarvoor moeten leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen voor het eigen leerproces, want bij ruimte hoort verantwoordelijkheid. Wat willen ze te weten komen en leren? Hoe doen ze die kennis op? De docent begeleidt de leerling bij dit proces.

Vanuit de school meer de wereld in 

Komende jaren zullen we op de Passie zoeken naar eenverbreding in het aanleren van kennis en vaardigheden. Naast een belangrijke focus op het cognitieve zal er meer aandacht komen voor praktijk- en projectgericht onderwijs. We halen de wereld meer de school in en gaan vanuit de school meer de wereld in om betekenisvolle leerervaringen op te doen. We lopen namelijk het risico dat school en wereld steeds meer gescheiden werelden worden. Het voorbereiden op de volgende bestemming kun je alleen doen als je weet hoe die bestemming eruitziet en wat die van een leerling vraagt.

Betrouwbaar en communicatief vaardig 

Ik geloof dat het onderwijs voortdurend verankering vraagt, maar dat de potentie in brede vorming zit. Het ideaal is dat toekomstige werkgevers over leerlingen van de Passie zeggen dat ze niet alleen veel kennis hebben maar daarnaast betrouwbaar zijn, communicatief vaardig en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Daarin gaat het verschil zitten. Kennis is overal te halen, maar de mensen die het verschil gaan maken hebben veel meer kwaliteiten in huis.

 

'Laten we onze leerlingen leren
een goed gesprek aan te gaan'

Vorming

Leerlingen ervaren de Passie als een veilige school- en geloofsgemeenschap waarin doelgericht gewerkt wordt aan hun vorming tot christenen. Door te blijven investeren in vorming kunnen leerlingen vanuit een persoonlijke relatie met God een betekenisvolle plek innemen in de wereld om hen heen.

Leendert van den Dool,
directeur de Passie Wierden


Mijn verlangen is dat onze leerlingen de school verlaten als mensen die een persoonlijke relatie met Jezus hebben. Zij willen van Hem getuigen en op basis van hun geloof het verschil maken. We willen graag dat leerlingen een betekenisvolle plek innemen in de wereld om hen heen. Hier werken we al langer aan tijdens de mentorlessen en met de leerlijn ‘Mission’. We willen het echter nóg explicieter maken en planmatig aanpakken in een vormingsprogramma. Samen met jullie gaan we daarom op zoek naar ingrediënten voor het vormingsprogramma.

Leerlingen hun persoonlijke kwaliteiten en talenten laten ontdekken

Onze missie ‘Jouw bestemming, onze passie’ zegt het al: onze leerlingen hebben na hun Passietijd een duidelijker beeld van wat ze kunnen betekenen in Gods Koninkrijk. Onderdeel van het vormingsprogramma zou het beschrijven van persoonlijke kwaliteiten en talenten kunnen zijn. Welke persoonlijke kwaliteiten en talenten hebben de leerlingen bij zichzelf ontdekt en wat hebben ze er in hun schoolperiode mee gedaan? Ook zoeken ze antwoord op de vraag wie ze in Gods ogen zijn en welke plek God voor hen in gedachten heeft. Dat klinkt groots en dat is het ook, maar we beginnen klein. Elke leerling doorloopt zijn eigen traject. De docenten coachen hen en bieden richting.
 

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
Naar Mattheüs 28:19-20

Een goed gesprek aangaan met anderen 

Specifieke aandacht in het vormingsprogramma vraagt de doelstelling ‘dialogische bekwaamheid’. Ik vind het persoonlijk een mooi streven om onze leerlingen te leren een goed gesprek aan te gaan met christenen en niet-christenen. Want dat houdt onder andere dialogische bekwaamheid in. Het gaat niet alleen om zenden maar om de ander begrijpen. Dat doe je door vragen te stellen en daarbij aan te sluiten; kortom, de dialoog te voeren.
 

Passie-breed programma op hoofdlijnen

Met elkaar werken we komende tijd aan het ontwikkelen van een helder en doelgericht vormingsprogramma. Dat begint met het uitzetten van een duidelijk traject: welke stappen nemen we, wat vragen we van de medewerkers en wat moet het resultaat zijn? Met medewerkers die hart hebben voor dit onderwerp ontwikkelen we een programma. Dat zal een Passie-breed programma op hoofdlijnen zijn, dat op de scholen verder wordt ingekleurd. Ik ben ervan overtuigd dat we door deze aanpak tot een mooi en doeltreffend vormingsprogramma komen.

 

 

'Plezier hebben, kennis en geloof delen
en van elkaar leren'

Personeel

Medewerkers ervaren de Passie als een betrokken werkgever die hen stimuleert en faciliteert. Zij krijgen de verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel als professional en identiteitsdrager in de schoolontwikkeling van de Passie.

Erik Olislagers,
directeur de Passie Rotterdam


Het spreekt mij bijzonder aan dat we er als schoolorganisatie naar streven dat medewerkers de Passie als een betrokken werkgever ervaren. Dat betekent dat wij de medewerkers kennen, zien en spreken. We weten wat hen bezighoudt op school en hebben belangstelling voor hun privésituatie. In onze school zijn alle medewerkers, docenten en ondersteuners van onschatbare waarde.

 

Aandacht voor werkdruk

We hebben hoge ambities. Daarvoor hebben we de juiste vakman en -vrouw op de juiste plek nodig. Dat begint al bij de werving en selectie van goed personeel. Daarnaast vinden we de professionele ontwikkeling van de medewerkers belangrijk. Samen gaan we in bijvoorbeeld de gesprekscyclus op zoek naar de beste manier waarop de medewerker zich kan ontwikkelen. We bieden Passie-brede studiedagen aan en scholing op maat. Ook de werkdruk in school heeft de aandacht. In het personeelsbeleid, dat we opnieuw onder de loep nemen, komt dit aan de orde.

We vinden het belangrijk dat medewerkers van elkaar leren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door lesbezoeken inclusief de nagesprekken, maar ook tijdens de professionele dialoog tussen medewerkers in de vakgroep. Het bijzondere van de Passie is dat we het ‘samen en van elkaar leren’ niet alleen betrekken op het onderwijs, maar ook op het delen van ons geloof.
 

Iedereen doet actief mee
Alle medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid. In een professionele omgeving neem je verantwoordelijkheid voor je eigen handelen. Dit begint met wie je bent als persoon, hoe jij voor de klas staat, een leerling begeleidt en communiceert met collega’s en ouders. Iedereen doet actief mee op zijn plek in de organisatie.


Mijn droom is dat onze slogan ‘Jouw bestemming, onze passie’ ook een concrete werkelijkheid is voor ons personeel. Dan zien we medewerkers die plezier hebben in hun werk, zichzelf ontwikkelen en bijdragen aan de

 

'Laten onze scholen hoop brengen
in levens en gezinnen van leerlingen'

Omgeving

De Passie staat bekend als een schoolorganisatie die oog en hart heeft voor de wereld om haar heen. Om Bijbelgetrouw onderwijs in Nederland te versterken werkt de Passie samen met andere partijen die investeren in de bestemming van jongeren.

Margriet Lansink,
sectorleider de Passie Rotterdam


Op de Passie hebben we de bestemming van onze leerlingen op het
oog. Daarom werken wij constructief en rolbewust samen met anderen die hier ook voor gaan. Dit zijn bijvoorbeeld ouders,
basisscholen, vervolgonderwijsinstellingen, kerken, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

​De tijd dat we in de pioniersfase zaten is voorbij. Qua onderwijs en vorming kunnen wij van betekenis zijn voor anderen. We zijn een sterke partner geworden. Daarbij kunnen we zelf ook weer geprikkeld en geïnspireerd worden.

​Samen met onze partners willen wij de betekenis van Bijbelgetrouw onderwijs in Nederland vergroten. Dat is juist in deze tijd hard nodig, nu de toelating van leerlingen op levensbeschouwelijke gronden onder druk staat. Ik vind het belangrijk dat elke collega een duidelijk en inspirerend verhaal kan uitdragen. Ook draag ik er graag aan bij dat de Passiescholen veilige scholen zijn die hoop brengen in de levens en gezinnen van onze leerlingen. Zo willen wij onze leerlingen begeleiden op weg naar hun bestemming in het koninkrijk van God.

BEHEER

De Passie heeft een effectieve en op duurzaamheid gerichte organisatie. Deze staat geheel in dienst van haar missie, inclusief de leerlingen en medewerkers die er deel van uitmaken.

Onder beheer verstaan we afdelingen als
bedrijfsondersteuning, financiën en ICT. We streven ernaar dat de hele organisatie ten dienste staat van het onderwijs aan de leerlingen. 

Drie kernwaarden zijn essentieel bij het verder bouwen aan onze beheerafdelingen: tijdig, voorspelbaar en soepel. Deze waarden vatten samen waar we naar streven.

Een specifiek onderwerp waar we komende jaren stappen in willen maken is ‘ICT en onderwijs’. Vanuit onze onderwijsvisie gaan we kijken hoe onze ICTaanpak het onderwijs nog beter kan versterken. In dit proces zijn de inzichten van de collega’s heel belangrijk. Met elkaar gaan we op zoek naar de mogelijkheden en grenzen van ICT. Onder beheer verstaan we ook duurzaamheid. Wij zien het als onze Bijbelse opdracht om goed met Gods schepping om te gaan. We mogen in dat kader bijvoorbeeld nadenken over hoe we omgaan met huisvesting, energie en een gezonde kantine.

 


Klik hier om de volledige versie van het Strategisch Beleidsplan te downloaden

Heb je vragen? Mail ze naar info@passie.net.

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.