Langdurend bijzonder verlof

Langdurend bijzonder verlof is verlof van maximaal 10 dagen. Langdurend bijzonder verlof kan uitsluitend aangevraagd worden voor:
 

1. Gewichtige omstandigheden

Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners:
 • bij ouders/verzorgers (eerste graad) maximaal vier dagen verlof;
 • bij broers, zussen of grootouders (tweede graad) maximaal twee dagen verlof;
 • bij oom, tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad) maximaal  één dag verlof;
Verhuizing van gezin naar een andere gemeente: maximaal twee dagen. 
 

2. Aard van beroep van (één van) de ouders/verzorgers

Voor vakantiedoeleinden mag volgens de Leerplichtwet slechts  eenmaal per schooljaar buiten de officiële vakanties ten hoogste 10 dagen worden vrijgegeven. Dit is uitsluitend  wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s) en/of verzorger(s) het niet mogelijk is om als gezin, ten minste twee weken aaneengesloten in één van de schoolvakanties gedurende het cursusjaar, met vakantie te gaan. Dit verlof mag niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie vallen.
 
Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur kan je ouder(s)/verzorger(s) om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. 

N.B. Het is verstandig om geen vliegticket te boeken vóór verkregen toestemming van het aangevraagde verlof.
 
De data van de schoolvakanties worden regionaal afgesproken. Dat betekent dat de informatie die verstrekt wordt op de site van het Ministerie en Postbus 51 niet altijd juist is en geverifieerd moet worden bij de school. Alleen de in onze schoolgids en op de website vermelde vakantiedata zijn de juiste.
 

3. Noodzakelijk bezoek buitenland

Wanneer er zich een (ernstige) situatie voordoet waarbij het noodzakelijk is om naar het buitenland te gaan dan zijn je ouder(s) en/of verzorger(s) verplicht deze noodzaak aan te tonen. Er wordt bovendien alleen toestemming verleend voor de kortst mogelijke periode.
 
N.B. Wanneer een leerling zonder overleg moet vertrekken vanwege een ernstige situatie, moet achteraf toestemming van de directeur gevraagd worden en gezorgd worden voor bewijsstukken (officiële verklaringen, tickets).
 

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Verlofaanvragen voor langer dan een dag moeten minimaal 8 weken van te voren worden ingediend bij de leerlingbalie, behalve een verlofaanvraag in het geval van ernstige ziekte en overlijden.
 • Een speciaal aanvraagformulier voor langdurend verlof kunnen je ouders opvragen via verzuimrotterdam@passie.net
 • Een kopie van de rouwkaart, werkgeversverklaring, officiële verklaring, vliegticket of bewijs van verhuizing moet hier worden bijgevoegd.
 • Aanvragen via andere kanalen (briefjes/telefoontjes/mailtjes) worden niet in behandeling genomen.
 • De verlofaanvraag wordt aan de directie voorgelegd en besproken.
 • Bij akkoord wordt de aanvraag  verwerkt en geregistreerd in Magister.
 • Bij afwijzing ontvangen je ouders daarvan bericht via de verzuimcoördinator.
 • De aanvraag wordt opgehaald door de leerling bij de verzuimcoördinator.
 • Ongeoorloofde afwezigheid van een leerling moet door ons gemeld worden aan de  leerplichtambtenaar. 

Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling

Zijn je ouder(s)/verzorger(s) het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunnen zij schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Tegen afwijzingen van aanvragen die later dan de voorgeschreven 8 weken worden ingediend, kan geen beroep worden aangetekend.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.