Regels verzuim

We vinden de eigen verantwoordelijkheid van de leerling ten aanzien van het verzuim belangrijk. De regels zijn duidelijk. We verwachten daarom dat je op tijd het geoorloofd verzuim regelt. Als leerling ben je medeverantwoordelijk voor het bijhouden van je aanwezigheidsoverzicht in Magister. Als hierin iets niet klopt, kun je dit bij de verzuimadministratie rechtzetten.

Voor ouder(s)/verzorger(s): U kunt het 'verzuimprotocol' downloaden. In het 'Schema Sancties' wordt kort uitgelegd wat de maatregelen zijn bij ongeoorloofd verzuim.


Registraties in Magister

Per les word je aanwezigheid geregistreerd en kunnen lesnotities worden toegevoegd over huiswerk en het meenemen van boeken. Afwezigheid wordt ingevoerd als AO (absent ongeoorloofd). Ongeoorloofde afwezigheid heeft meestal te maken met het feit dat ouders niet (tijdig) gemeld hebben dat je ziek was, naar de tandarts moest of dat er een andere geoorloofde reden was om later op school aanwezig te zijn. Het is de bedoeling dat ouders (geoorloofde) afwezigheid tijdig aan school melden. Mocht er onderweg naar school een voorval plaatsvinden, dan hebben vrijwel alle leerlingen een mobiele telefoon waarmee ouders op de hoogte gesteld kunnen worden. Het nabellen in geval van afwezigheid zal daarom uitsluitend nog gebeuren in situaties waarin we vermoeden dat er sprake is van spijbelgedrag. Tot de kerstvakantie zullen we in geval van afwezigheid in de ochtend van brugklasleerlingen bij ouders navraag doen. Ouders kunnen bij twijfel over jouw afwezigheid op school contact opnemen met de verzuimadministratie.

Terugkomafspraken

Terugkomafspraken worden gemaakt volgens het rooster van de terugkomklas-uren (TKK). We maken ze met jóu, dus je bent hier altijd van op de hoogte. Je kunt de gemaakte afspraken in je Magisteragenda terugvinden. Als je niet op aanwezig bent zonder geldige reden, moet je dubbele uren terugkomen en lichten we zonodig je ouder(s)/verzorger(s) in. Let op: het kan zijn dat terugkomuren niet aan je lesrooster aansluiten. Zorg dan dat je in de tussentijd huiswerk kunt maken/leren.
 

Terugkomen en ziekte/lesuitval

Als je niet in de terugkomklas kunt zijn, bijvoorbeeld door ziekte of veel lesuitval, dan mail je dit naar verzuimrotterdam@passie.net. Zodra je weer op school bent, word je verwacht bij de verzuimadministratie. Het terugkomuur kan dan verzet worden. Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat dit geregeld wordt.


Korte lesdagen

In sommige les- en toetsweken komt het voor dat leerlingen maar een of twee uur les hebben als gevolg van bijzondere activiteiten, excursies of zieke docenten. Er blijkt soms wat onduidelijkheid te zijn over het wel of niet naar school komen als een leerling een korte lesdag heeft. Hierover hanteren wij de volgende procedure:
  • Eén uur les
    Heb je maar één uur les dan mag je thuisblijven onder de volgende voorwaarden: Ouder(s) en/of verzorger(s) brengen school telefonisch op de hoogte. Je bent zelf verantwoordelijk om gemiste lesstof/huiswerk in te halen. Als een leerling wegblijft zonder overleg, dan is hij/zij ongeoorloofd absent (AO). Als er een toets gepland staat geldt deze regel niet, je moet dan naar school komen.

  • ‚ÄčTwee of meer uur les
    De leerling komt naar school, ongeacht de reisafstand. In een incidenteel geval kan de sectorleider hier van afwijken en andere afspraken maken met een leerling.

18-jarige leerlingen en ouder

18+ leerlingen vallen niet onder de Leerplichtwet, maar ze moeten zich wel houden aan de schoolregels en opkomstplicht, en daarmee ook aan de verzuimregels te houden.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.