Studiekosten

Schoolboeken

Schoolboeken en lesmateriaal worden gratis door de school verstrekt. Er blijft wel een aantal artikelen over waaronder agenda, rekenmachine, schriften en pennen voor eigen rekening.
Het grootste deel van de boeken wordt besteld via Van Dijk Educatie (www.vandijk.nl). Een klein deel van de boeken wordt op school uitgereikt.

 
Vrijwillige ouderbijdrage

Om evangelisch-Bijbelgetrouw onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden maakt de Passie kosten die niet gedekt worden door de rijkssubsidie, bijvoorbeeld voor activiteiten waarin we op school ons geloof beleven. Voor deze kosten is de Passie afhankelijk van vrijwillige bijdragen van ouders aan de Passie.
Met het oog op transparantie stelt de school jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. Aan het begin van elk schooljaar verstrekt de school aan de ouders een gespecificeerd overzicht van de activiteiten die met de vrijwillige ouderbijdragen worden bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage varieert per leerjaar tussen €103 en €133; €5 daarvan is bestemd voor een steunfonds voor minder draagkrachtige ouders. De ouderbijdrage wordt om administratieve redenen door middel van een factuur in rekening gebracht.
Kosten voor excursies en buitenlandse reizen vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage. Daarover wordt u aan het begin van het schooljaar apart geïnformeerd.
We hopen dat veel ouders deze bijdrage, die vrijwillig is, voldoen: daarmee kunnen we een rijk geheel aan onderwijs- en vormingsactiviteiten blijven aanbieden én de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage beperkt houden!
 

Excursies

Voor verschillende klassen en jaarlagen worden in het kader van het onderwijsprogramma excursies georganiseerd. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hierover meer informatie. Deze kosten worden apart gefactureerd. Deelname aan deze activiteiten is niet verplicht. De school biedt voor leerlingen die niet meegaan kosteloze alternatieven aan. Voor deelname aan betaalde activiteiten kan ook een beroep worden gedaan op het steunfonds.

 
Schoolpas

Iedere leerling krijgt eenmalig een schoolpas voorzien van een pasfoto. De pas kan onder andere gebruikt worden voor het openen van de fietsenkelder en het kluisje. Bij verlies of beschadiging kan tegen vergoeding een nieuwe pas worden aangevraagd.

 
Kluisjes

Elke leerling kan een kluisje huren. De kluishuur bedraagt €15,- euro per jaar. Met ingang van het huidige schooljaar is er geen sprake meer van een borg.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.