Passie Support

Leerlingbegeleiding en – ondersteuning
Binnen de school zijn er diverse vormen van leerlingbegeleiding en – ondersteuning. Elke vorm kenmerkt zich door persoonlijke aandacht voor de leerling en is gericht op het welbevinden van de leerling ten behoeve van een positief verloop in het onderwijsproces.

Mentoraat
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). De mentor begeleidt de leerling gedurende het schooljaar. Wekelijks zijn er contactmomenten met de leerling, bijvoorbeeld tijdens het dagelijkse Passiekwartier, de wekelijkse mentorles in de onderbouw of de vakles. Er is ruimte voor zowel persoonlijke als klassikale gesprekken. In de mentorlessen in de onderbouw wordt ingezet op onder andere vaardighedenonderwijs (Be competent), weerbaarheidstrainingen (Be safe) en liefde, relaties en seksualiteit (Be loved).
Daarnaast houdt mentor de schoolresultaten bij en bespreekt deze met de leerling. De mentor is ook de eerst aangewezen persoon voor leerlingen, ouders en vakdocenten om een (leer)probleem te bespreken. Tijdens de ouderavonden kunnen ouder(s)/verzorger(s) contact hebben met de mentor rond de voortgang van de leerling. Als u iets wilt meedelen of bespreken over de leerling, kunt u (via e-mail) contact opnemen met de mentor.

Passie Support team
Soms is het volgen van voortgezet onderwijs niet gemakkelijk of vanzelfsprekend. Dit kan vele oorzaken hebben. Bijvoorbeeld als er in sociaal-emotioneel opzicht problemen zijn. Omstandigheden in gezin of familie kunnen een rol spelen, maar ook diagnoses als AD(H)D of ASS kunnen de ontwikkeling van de leerling beïnvloeden. Veel oorzaken kunnen wij niet wegnemen of veranderen, wel kunnen we de schoolomgeving zo optimaal mogelijk laten zijn. Onze begeleiding is steeds gericht op de ontwikkeling en het perspectief van de leerling. We proberen maatwerk te leveren. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze met de leerling en de ouders/verzorgers besproken en vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het Passie Support team kan, onder leiding van de zorgcoördinator, hierbij een ondersteunende rol spelen. Soms in de vorm van gesprekken met leerlingen en/of ouders, maar ook als expertise voor de mentor of als contactpersoon naar instanties buiten de school.
 
Onderstaande mogelijkheden zijn voorbeelden van begeleiding die we binnen de school kunnen bieden.

 • Gesprekken over welbevinden
 • Gesprekken over het bieden van structuur
 • Voorlichting aan de klas
 • Verlengde tijd voor toetsen
 • Aanpassingen in (de lengte van) het rooster
 • Huiswerkbegeleiding
 • Gebruik van laptop
 • Faalangstreductietraining
 • Gebruik van lift

Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Hierdoor krijgen scholen de zorgplicht voor leerlingen. Dit betekent dat scholen binnen het samenwerkingsverband moeten zorgen voor passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben. De toedeling en financiering van de extra ondersteuning verloopt via het samenwerkingsverband waar elke school bij is aangesloten. Voor de Passie Rotterdam is dat Koers VO. De financiën voor passend onderwijs worden gebruikt om voldoende bekwaam personeel en middelen in te zetten voor de begeleiding. Binnen het samenwerkingsverband legt elke school een eigen accent in de zorgondersteuning. Op de Passie Rotterdam is dat ondersteuning aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum en/of AD(H)D. Meer informatie kunt u vinden op het schoolprofiel van onze school op de website https://koersvo.schoolprofielen.nl/

Samenwerkingsverband
Voor sommige vormen van begeleiding wordt een bijdrage van ouders verwacht. Als de ondersteuning of begeleiding van de leerling veel tijd en deskundigheid vereist, kan een arrangement worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband Koers VO. Bij toekenning van deze aanvraag ontvangt de school geld om een persoonlijk begeleider aan de leerling te koppelen.
 
Aan onze school zijn verder verbonden:

 • Een schoolmaatschappelijk werkster
 • Begeleider passend onderwijs
 • Jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin Feijenoord
 • Schoolbegeleidingsdienst

Externe ondersteuning
Als de benodigde begeleiding te specialistisch is of de intensiteit van de begeleiding van onze capaciteit overschrijdt, zullen we dit bespreekbaar maken en zoeken we in samenwerking met het Loket Passend Onderwijs (LPO) van Koers VO naar een passende oplossing buiten de school.

Dyslexie
Alle brugklasleerlingen worden aan het begin van het schooljaar getest op dyslexie. Wanneer er (mogelijk) sprake is van dyslexie, dan wordt de leerling een half jaar begeleid binnen de Passie door middel van remedial teaching. Wanneer tijdens dit half jaar onvoldoende groei zichtbaar is, volgt een advies aan ouders voor vervolgonderzoek naar dyslexie. De dyslexiecoach is hiervoor aanspreekpunt. Ook aan leerlingen die al in bezit zijn van een dyslexieverklaring, biedt de dyslexiecoach begeleiding. Samen wordt in beeld gebracht welke begeleiding passend is. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van de laptop, verlengde toetstijd of één moderne vreemde taal minder volgen.

Dyscalculie
Voor leerlingen met dyscalculie worden maatregelen ‘op maat’ gezocht door de zorgcoördinator. Hierbij valt te denken aan een extra rekenles of wiskunde op eigen niveau.
Compenserende maatregelen voor leerlingen met dyscalculie zijn in overleg met de school mogelijk.

Privacy
Een belangrijk uitgangspunt binnen de school is dat er respectvol wordt omgegaan met privacygevoelige informatie van de leerling.  Het kan voorkomen dat het nodig is om bepaalde gegevens van leerlingen met lesgevende docenten te delen in verband met de voortgang van het onderwijsleerproces. Gedacht kan worden aan medische gegevens, officiële diagnoses als autisme, ad(h)d, dyslexie. Mochten ouders hier bezwaar tegen hebben, dan kan dit kenbaar gemaakt worden bij de inschrijving. Voor het verstrekken van gegevens aan derden vragen we altijd toestemming aan de ouders door middel van een toestemmingsformulier.
 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.