Toelatingscriteria en wervingsmomenten

Identiteit van de school
De Passie geeft evangelisch Bijbelgetrouw onderwijs. Dit houdt in dat we overtuigd christen zijn in ons denken en in ons gedrag. We willen niets liever dan een leeromgeving aan leerlingen bieden waarin de leerling tot zijn of haar bestemming komt in het licht van Jezus Christus. Ons motto onderschrijft dat streven ‘Jouw bestemming, onze passie’. In de praktijk betekent dit, dat we een school zijn waar de Bijbel als waarheid wordt genomen en dat we uit de Bijbel willen leven en werken. Daarom vragen we van leerlingen en/of hun ouders om christen te zijn en dat dit tot uiting komt door actieve deelname aan een christelijke kerk of gemeente. Om deze reden wordt ook gevraagd om de grondslag van de school te onderschrijven en vragen we daar op door tijdens het kennismakingsgesprek.

Advies basisschool
De leerkracht van groep 8 adviseert u en uw kind over het schoolniveau. Dit advies wordt door de basisschool onderbouwd met gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De leerprestaties van uw kind worden door de basisschool bijgehouden in een ‘leerling- en onderwijsvolgsysteem’. Het advies van de basisschool is leidend. De Cito-eindtoets wordt gebruikt als bevestiging van het basisschooladvies en soms om de indeling naar onderwijsniveau naar boven toe aan te passen.

Aanmeldprocedure
Globaal verloopt de aanmelding van een (brugklas)leerling als volgt:

  • Leerlingen met een OPP of LWOO indicatie worden al vroeg in het schooljaar aangemeld (september – januari). Leerlingen met minder of geen specifieke begeleidingsbehoefte melden zich medio februari aan.
  • Aanmelden gebeurt middels het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en motivatieformulier. Deze formulieren kunt u downloaden op de website.
  • Een van de leden van de intakecommissie neemt contact op met de basisschool (of in geval van zij-instromers, met de school van herkomst) en nodigt ouders en leerling uit voor een kennismakingsgesprek.
  • Medio april ontvangen ouders schriftelijk bevestiging van plaatsing of afwijzing.
  • Medio juni is er de kennismakingsmiddag waar de nieuwe brugklasleerlingen hun klasgenoten en mentor ontmoeten.

Op de website vindt u per half oktober 2021 een uitgebreide toelichting op de aanmeldprocedure waarin de diverse data voor schooljaar 2021/2022 zijn opgenomen. Leidend hiervoor is de Plaatsingswijzer zoals deze door FOKOR is opgesteld voor de Rotterdamse scholen.

Wervingsmomenten
 

Via onderstaande link kunt u de meest actuele informatie vinden rondom de wervingsmomenten:

Wervingsmomenten


Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.