Veiligheid

Het veiligheidsbeleid van de school is gericht op een veilige sfeer, aandacht en warmte voor alle mensen in de school.  Elke leerling en elke medewerker draagt aan die veilige omgeving bij.

De Passie Rotterdam beschikt over het keurmerk Veilige School Rotterdam.
Het voorkomen, signaleren en aanpakken van pestgedrag ervaren we als een belangrijke opdracht. Vanaf de start van elk leerjaar besteden we samen met de leerlingen aandacht aan dit thema. Leerlingen kunnen pestgedrag melden bij onze vertrouwenspersoon mevr. A. Waardenburg (awaardenburg@passie.net), die daarvoor aanspreekpunt is.

Klachtenprocedure
Op de Passie kunnen klachten op drie niveaus worden afgehandeld. Bij voorkeur wikkelen we vragen of klachten af in de directe communicatie tussen beide partijen. Lukt dit onvoldoende, dan kan een van de sectorleiders of de directeur de partijen tot elkaar proberen te brengen.

Hebt u met elkaar gesproken, maar komt het toch niet tot een oplossing dan kunt u als ouder een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon bij de Landelijke Klachtencommissie. De Passie is aangesloten bij Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Uw klacht kan leiden tot een bepaald advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.
 
Een eventuele klacht kunt u indienen bij het secretariaat van deze commissie. De gegevens van de Klachtencommissie zijn:
Landelijke Stichting GCBO
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel.: 070 – 386 16 97, e-mail: info@gcbo.nl
 
Meer informatie over de verdere procedure vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

Interne vertrouwenspersoon
In het geval van klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, discriminatie of agressie kunnen leerlingen en ouders terecht bij de interne of de externe contactpersoon van de school. De interne vertrouwenspersonen functioneren als een luisterend oor en geven de route aan die gevolgd moet of kan worden. De interne vertrouwenspersonen zijn de zorgcoördinator, mevr. A. Waardenburg, awr@passie.net, en dhr. G. Pellegrom, gpg@passie.net, tel. 088-3372730.

Externe vertrouwenspersoon
Als Passie scholen maken we gebruik van de diensten van een externe vertrouwenspersoon die in dienst is bij Hogeschool Viaa in Zwolle. De externe vertrouwenspersoon heeft met name een taak wanneer er in de school sprake is van klachten m.b.t. seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Leerlingen of collega’s die daarvan het slachtoffer worden (en door b.v. de mentor of de zorgcoördinator niet afdoende kunnen worden bijgestaan) kunnen op deze externe vertrouwenspersoon een beroep doen. De externe vertrouwenspersoon helpt en/of bemiddelt. Hij ondersteunt de klager in de te volgen klachtenprocedure.  Op dit moment heeft de heer Henk Grit van Viaa deze functie. Zijn contactgegevens zijn: Mail: h.grit@viaa.nl; tel 038 425 55 42. 

Externe klachtencommissie
Deze gegevens zijn te vinden op www.gcbo.nl.

Beroepscode
Alle medewerkers hebben zich verbonden aan een beroepscode waaraan zij hun professionele gedrag toetsen. Ze beloven daarin op een professionele manier om te gaan met leerlingen en open te staan voor suggesties van elkaar en van de ouders.

Schoolongevallenverzekering
Alle leerlingen van de Passie zijn op school verzekerd via een schoolongevallenverzekering. Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Het gaat om ongevallen in en om de school en gedurende een binnenlandse reis rechtstreeks van en naar schoolactiviteiten.

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.