Bouw Blog

Bouwblog nummer 17, november 2020

 
In de herfstvakantie is er nog hard gewerkt om ook het buitenterrein in orde te maken. Ook daar is nu bijna alles afgerond. Het is geweldig om het hele gebouw, (inclusief buitenterrein), in werking te zien. Nu worden de leerpleinen gefaseerd in gebruik genomen; hier kan ons onderwijsconcept goed vorm krijgen. We hebben een super mooie school!
 

 


Bouwblog nummer 16, september 2020
 

De afgelopen weken is het verbouwde schoolgebouw voor cursusjaar 2020-2021 in gebruik genomen. Dat  betekent dat er in de lokalen les kan worden gegeven, zelfs als er nog (kleine) zaken moeten worden afgewerkt. De leerpleinen zijn klaar, maar worden pas na de herfstvakantie in gebruik genomen. Volgens de oorspronkelijke planning moet de nieuwbouw op 31 december 2020 gereed zijn. We zijn heel blij dat alles voorspoedig verloopt. Op dit moment wordt er ook hard gewerkt om het buitenterrein gereed te maken: betegelen, fietsenrekken plaatsen, gras zaaien en nog meer. 

Luchtverversing
Luchtverversing

In deze tijd het is het extra fijn om te kunnen vermelden dat we een geweldig nieuw luchtverversingssysteem hebben dat aan alle eisen voldoet en goed werkt. We zijn dankbaar voor alle vorderingen.


Vergelijken

Als je deze foto's vergelijkt met de bouwtekening hierboven kun je zien dat het er al bijna net zo uit ziet in het echt!


Bouwblog nummer 15, april 2020

Er is de afgelopen maanden heel hard gewerkt in de verbouwing.

Fase 1 is na de kerstvakantie opgeleverd. Dat betekent dat we nu al gebruik maken van de nieuwe aula, en nieuwe lokalen op de begane grond en op de eerste en tweede etage. Een groot gedeelte van onze administratie is ook al in de nieuwe omgeving ondergebracht.
 
Fase 2 is op dit moment gaande en gaat heel voorspoedig. 
 
Na de zomervakantie gaat fase 3 van start gaan. In die fase word de rest van de westelijk kant aangepakt.
 
Hieronder een impressie van de nieuwe gedeelten.

 

Bouwblog nummer 14, december 2019

Er is de afgelopen weken heel veel werk verzet in de nieuwbouw en de oplevering van het eerste deel komt nu heel snel dichterbij. Er wordt hard gewerkt om dit eerste deel nog voor het einde van dit jaar in gebruik te kunnen nemen. We liggen op schema, een groot compliment voor de bouwers. Wat is er zoal gedaan?

De nieuwe verwarming is aangesloten, waardoor het nieuwe en ook al het oude gedeelte van duurzame warmte wordt voorzien. De mediatheek is klaar en wordt op dit moment ingericht. Er zijn veel nieuwe lokalen gerealiseerd op de eerste en tweede etage langs de aula, waar voor de verbouwing naast de aula helemaal niets stond.

De nieuwe aula is bijna af en heeft een heel mooi multifunctioneel podium met diagonaal daar tegenover een hele mooi trap met dubbele functie: natuurlijk een trap, maar ook een tribune.

Op dit moment worden de eerste 'oude' lokalen en kantoorruimtes verhuisd naar de nieuwbouw.


Voor meer foto's klik hier.


Bouwblog nummer 13, oktober 2019
 

Aan de zuid-kant van onze school worden de countouren van de nieuwbouw al goed zichtbaar.

Hier is de aula te zien met aan weerskanten gangen en verdiepingen voor lokalen, leerpleinen en kantoorruimte.


Bouwblog nummer 12, september 2019 

Nadat in januari de zuidelijke helft van de school werd afgesloten en vervolgens gesloopt is er hard gewerkt. De nieuwe aula krijgt steeds meer vorm met daaromheen gangen op de begane grond, eerste en tweede etage vol lokalen en andere ruimtes en natuurlijk de zwevende mediatheek daar bovenin. Op de foto’s is de voortgang goed te zien.

Mediatheek

 

Aula


Ruimtes

Bouwblog nummer 11, januari 2019 

Er is de afgelopen weken heel veel gebeurd m.b.t. de bouw. Dat is heel zichtbaar. De achterste helft van de school waar zich de aula en een aantal lokalen bevonden, is ‘weggehaald’ en wordt klaargemaakt voor de bouw van de eerste fase: een nieuwe aula, kantoren en lokalen. En natuurlijk de ‘hangende’ mediatheek boven in de aula.
 
In de stuur- en projectgroep is de afgelopen weken veel gesproken over de planning. Dit was nodig omdat er in het vergunningentraject zoals dat gelopen is in nauwe samenwerking met de Provincie Utrecht en gemeente Utrecht enige vertraging was opgelopen. Het goede nieuws – en daar zijn we blij mee -  is dat tot de wettelijke termijn van bezwaar maken, die nu twee weken geleden afliep, er geen zienswijzen zijn ontvangen. Op dit moment is de vergunning compleet en zitten we in de daartoe bepaalde termijn van zes weken, die in acht genomen moeten worden voor er daadwerkelijk gestart mag worden. Dat betekent dat direct na de voorjaarsvakantie gestart kan worden met de opbouw. 
 
In die tussentijd zitten we als stuurgroep en projectgroep – met daarin de bouwmanager, de architect en de aannemer – niet stil. We denken na over de te gebruiken materialen in het interieur, de kleurstellingen, bepaalde onderdelen van het interieur en de buitenruimte. Ook zijn drie interieurinrichters bezig met het voorbereiden van een presentatie waarin zij aangeven hoe zij de vier leerpleinen (wereldoriëntatie, talen, kunst en cultuur en exact) willen inrichten. Op 4 februari presenteren zij dit aan een groep collega’s en de betrokkenen bij de bouw.


 

Bouwblog nummer 10, oktober 2018

Sinds de zomervakantie is in en om de school steeds duidelijker dat de nieuwbouw en verbouw daadwerkelijk voor de deur staat. In de zomervakantie zijn veel leidingen getrokken naar het gebouw en nieuwe technische ruimtes gemaakt. En nu, enkele weken later, wordt gewerkt het voorbereiden van de eerste interne verhuizing. We gaan immers in enkele fases bouwen.

In situatieschets fase 0 is de huidige situatie zichtbaar. Deze zal tot ongeveer de herfstvakantie zo zijn. Naast voorbereidende werkzaamheden zijn er nog geen grote veranderingen zichtbaar. Dat verandert als er rond de herfstvakantie extra tijdelijke huisvestiging wordt geplaatst, aansluitend op de huidige tijdelijke huisvesting. De ingang zal daarvoor ook verplaatst worden. En er komt een aparte ingang voor het bouwverkeer, gescheiden van de ingang voor leerlingen, personeelsleden en ouders.
 
In situatieschets fase 1a is deze tijdelijke huisvesting rechts op de afbeelding te vinden. Omdat deze lokalen parkeerplaatsen in beslag nemen, wordt er een nieuw parkeervak aangelegd op het grasveld voor de school. Ook wordt een bouwterrein aangelegd links op de foto. Deze plek, de aula en aanpalende lokalen en werkruimten, wordt als eerste gesloopt zo rond de Kerstvakantie 2018.

Situatieschets 1c geeft de situatie pakweg eind 2019 weer. Er is dan aan de achterzijde van de school een nieuw gedeelte gebouwd, drie verdiepingen hoog. Dit bevat het atrium met de nieuwe aula, diverse kantoren en lokalen, de personeelskamer en een nieuwe mediatheek. Ook zal het buitenterrein aanpalend aan de aula worden aangelegd.

Nadat fase 1 is gerealiseerd vindt opnieuw een interne verhuizing plaats en wordt fase 2 begonnen. Dit betreft een bestaand gedeelte van de school en dus totale renovatie. Ter illustratie de impressie van fase 2 en ook de daarop volgende fase 3 hieronder.
 
We zijn momenteel druk bezig met de exacte planning van al deze activiteiten. Waarbij met name schoolvakanties gebruikt zullen worden voor het ‘grote werk’. Zodat overlast zo veel mogelijk beperkt blijft tot die momenten waarop de school niet in gebruik is. Gezien de ervaringen met en de inspanningen van de aannemer en het bouwteam hebben we vertrouwen dat dit gaat lukken. In verband met de veiligheid is de bouwplaats goed afgescheiden van het gedeelte van het gebouw en het plein wat gebruikt wordt door personeel en leerlingen, zoals u op de impressies kunt zien.


Bouwblog nummer 9, juni 2018

Het nieuwe gebouw

Wekelijks zetten we nieuwe stappen in de voorbereiding van de verbouw- en nieuwbouw die eind 2018 zal beginnen. Zo wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van extra tijdelijke huisvesting zodat we de bouw in drie fasen kunnen starten. Er zal door middel van een carrousel in gedeelten van de school worden gewerkt die goed afgeschot zullen worden. De werkzaamheden die veel lawaai maken en overlast geven worden in de vakanties uitgevoerd. Tijdens de informatiebijeenkomst enkele weken geleden hebben we hierover meer laten zien. Op D.V. 29 oktober zal opnieuw een informatiebijeenkomst worden belegd. Meer informatie volgt na de zomervakantie.
 
Naast de bouwperiode denken we na over het ontwerp, de inrichting en indeling van het nieuwe gebouw. Graag informeren we u over enkele elementen daarvan.

Het exterieur
Momenteel zitten we in de fase van vaststelling van het exterieur zodat de vergunning kan worden aangevraagd. Na advies van de Welstandscommissie Utrecht en verwerking door de architect krijgt het exterieur vorm. Door middel van enkele impressiefoto’s geven we u een indruk.De buitenruimte
Ook de buitenruimte wordt aangepakt! Er is veel input verzameld om te komen tot een ontwerp. Dat krijgt steeds meer contouren. Rechts op de foto hieronder ziet u zowel de fiets- als autoparkeerplaats. Voor het gebouw en links van het gebouw is het zoveel mogelijk groen en gericht op ontspanning voor onze leerlingen. Er zijn enkele honderden zitplaatsen, sportveldjes met ‘tribunes’, twee kunstwerken, een amfitheater en groen.Het interieur
Een belangrijke keuze in het gebouw is de indeling in clusters van aanverwante vakken, dus een cluster kunst, exact, talen en wereldoriëntatie. Rondom deze vier clusters is het gebouw georganiseerd. De lokalen liggen bij elkaar op een verdieping en te midden van de lokalen heeft elk cluster een zogenaamd leerplein, waar leerlingen kunnen (samen)werken.
Er is  ook veel aandacht voor het binnenklimaat, duurzaamheid en circulair bouwen. Met name het binnenklimaat is iets waar we – met de ervaringen van het huidige gebouw – erg naar uit zien. Ook van het interieur enkele impressie-afbeeldingen.


Bouwblog nummer 8, februari 2018

We zijn bijzonder dankbaar dat we de afgelopen weken belangrijke stappen hebben gezet richting een totaal gerenoveerd en uitgebreid schoolgebouw. We willen naast God alle ouders, leerlingen en collega’s hartelijk bedanken voor het meeleven en vooral meebidden.

Sinds enkele dagen is de gunning definitief en is deze klus aanbesteed aan aannemersbedrijf Rots Bouw uit Aalten. In nauwe samenwerking met de architect, dhr. Jongen, en onderaannemers zijn we inmiddels druk bezig met het verder optimaliseren van het eerste ontwerp. De planning is dat de bouw eind 2018 begint. In 3 fasen zal dan het totale gebouw gerenoveerd en uitgebreid worden. M.b.v. tijdelijke huisvesting op het braakliggende terrein naast de school en opdeling van de school in drie gedeelten zal – zonder dat we als school verhuizen naar elders – de bouw gerealiseerd worden. Voor het sloop- en heiwerk zullen vakanties en zaterdagen gebruikt worden, zodat het schoolleven zo ongestoord mogelijk kan verlopen.

Zoals we u eerder berichten hebben we al zo’n 2 jaar geleden ons Programma van Eisen opgesteld. Inmiddels is dit dus voor een heel groot deel vertaald in het ontwerp waarvan jullie hierboven nu een impressie zien. Op 14 februari hebben we een dag lang met alle gebruikers(groepen) het ontwerp doorgesproken en gezocht naar verdere optimalisering. De architect is hier momenteel druk mee bezig, op weg richting een volgende versie. Voor een animatie kun je hier klikken.
 

Bouwblog nummer 7, november 2017


Steeds dichterbij een nieuwe school

In de vorige bouwblogs hebben we u geïnformeerd over het Europese aanbestedingsproces dat is gestart. Momenteel zijn twee bedrijvencombinaties druk bezig met het uitwerken van de plannen en het ontwerp, binnen de kaders van het Programma van Eisen en allerlei andere bouwvoorschriften voor scholen. Op 26 oktober hebben beide partijen hun ontwerpen gepresenteerd. Die ontwerpen zijn inmiddels gedetaileerd uitgewerkt zowel wat betreft de indeling als de uitstraling. 


 Naar aanleiding van de presentaties en vooral het bijbehorende pakket aan documentatie is de beoordelingscommissie op vrijdag 17 november jl. bij elkaar gekomen om de inzendingen te beoordelen aan de hand van een vooraf opgesteld beoordelingskader. De stuurgroep zal deze week een besluit nemen naar aanleiding van de beoordeling. Zo komen we steeds een stapje dichter bij een nieuwe school. We hopen u snel meer informatie te kunnen geven.

De stuurgroep
 

Bouwblog nummer 6, augustus 2017


Ook tijdens de zomervakantie is er doorgewerkt aan het bouwdossier. Zoals in het vorige bouwblog aangegeven, is het traject van Europese aanbesteding gestart met het ‘in de markt’ zetten van onze opgave voor de komende jaren: het bouwen of totaal renoveren en uitbreiden van een school voor ruim 900 leerlingen, inclusief het zorgdragen voor een zo optimaal mogelijke overbrugging van het huidige gebouw naar de nieuwe school. 

Tot enkele weken geleden hadden marktpartijen de gelegenheid om zich aan te melden voor het uitvoeren van de door ons geformuleerde opdracht. Hierbij is ook het beschikbare budget aangegeven. 
Op grond van de uitvraag hebben zich drie combinaties gemeld. Dit is in de drie gevallen een combinatie van een architectenbureau en een aannemingsbedrijf. In de stuurgroepvergadering van afgelopen dinsdag hebben we besloten met de drie partijen verder te gaan. Dit betekent dat deze drie combinaties nu hard aan de slag gaan om een ver uitgewerkt plan en ontwerp te maken, gebaseerd op ons Programma van Eisen, allerlei bouwvoorschriften en andere eisen. 

Medio oktober zullen de drie partijen hun ontwerpen en plannen indienen en presenteren aan een beoordelingscommissie. Deze commissie zal, op grond van een vooraf opgesteld beoordelingsformulier, de voorstellen beoordelen en een keuze maken uit één van de drie combinaties van partijen.  

De stuurgroep

 

Bouwblog nummer 5, juni 2017

De voorbereidingen op de bouw van een nieuwe school lagen de afgelopen weken bijna stil. De oorzaak was onduidelijkheid over het beschikbaar gestelde budget; daardoor was er weinig te melden. Inmiddels zijn er flinke stappen gezet. Dit na veel overleg en afstemming in de afgelopen weken over het beschikbare budget op het stadhuis. 

De contouren en condities van die gesprekken en de gezamenlijk uitgezette lijn is vervolgens uitgewerkt en verkeerd momenteel in afrondende fase. Hiermee is het totale beschikbare budget niet alleen inzichtelijk maar ook naar we inschatten voldoende om de totale opdracht (sloop, renovatie, nieuwbouw, tijdelijke huisvesting) in de ‘markt’ te kunnen zetten. Vanwege de hoogte van dit bedrag gaat dit middels Europese aanbesteding en alles wat daarmee samenhangt. Hiermee kunnen we voortvarend verder aan de slag met het realiseren van een up-to-date gebouw wat onze onderwijskundige ambities ondersteunt. Ook in dit traject merken we voortdurend hoe afhankelijk we zijn van de zegen van onze God. Maar ook hoe God zorgt!

De stuurgroep


Bouwblog nummer 4, januari 2017

Ook de afgelopen maanden is verder gewerkt aan de voorbereidingen op de bouw van de nieuwe school. Vaak achter de schermen en onopvallend.
We hebben in de afgelopen tijd bodemonderzoek laten doen op ons terrein ter voorbereiding op de toekomstige bouw. Er is gekeken naar de waterstand en naar de grondlagen die onder ons plein liggen. Verder is er gekeken van wat voor materiaal het voetbalveld is wat naast de school ligt.
 
Met de gemeente Utrecht wordt intensief overleg gevoerd over de financiële kant en de tijdelijke huisvesting. Dat is een veelomvattend proces met veel betrokkenen. Daarnaast staan er de komende maanden ook diverse belangrijke activiteiten op de planning, zoals het selecteren van een architect, het verder concretiseren van het Programma van Eisen, bijvoorbeeld wat betreft ICT en de inrichting van de aula en diverse andere zaken.
 
De stuurgroep


Bouwblog nummer 3, september 2016

Een nieuwe school bouw je niet zomaar. Waar zet je hem neer en waar blijf je als je gaat bouwen?
 
Dat zijn de vragen waar we nu druk mee bezig zijn binnen de stuurgroep. In gesprek met de gemeente Utrecht zijn we aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe school.
 
We hebben kortweg twee scenario’s:
1 Totale sloop en nieuwbouw
2 Slopen tot op het karkas en daarna opnieuw indelen en de aula en achterkant er afhalen waar dan een nieuw gedeelte kan komen.
 
Onze voorkeur gaat uit naar totale sloop, omdat je dan goed een school kan bouwen die aan je eisen voldoet. Dit is wel duurder en de restwaarde van de school speelt daarbij ook een rol.
 
Als we voor scenario 2 moeten gaan dan hebben we wel meer meters nodig willen we goed onze wensen vervuld zien worden.
 
Het lijkt er  steeds meer op dat we moeten gaan hergebruiken. We zijn daarom ook nu bezig om dit uit te werken en te kijken welke kosten daar mee gemoeid zijn.
Als we dat allemaal op een rijtje hebben, kunnen we naar de gemeente Utrecht gaan om definitief te horen welk scenario het gaat worden.
 
Los van welke optie het wordt, is er ook tijdelijke huisvesting nodig. Dit hebben we ook aangegeven bij de gemeente. We gaan samen kijken naar een geschikte oplossing daarvoor.
 
Namens de stuurgroep,
 
R.Blok


Bouwblog nummer 2, juni 2016

We hebben als stuurgroep al weer heel wat stappen gemaakt.
 
Het ‘Plan van Eisen’ is verder uitgebreid en staat klaar om aan de gemeente Utrecht toegestuurd te worden.
 
Ook is er een Ruimtestaat gemaakt waarin benoemd wordt welke ruimtes we nodig denken te hebben en hoe groot ze zouden moeten zijn. Dit alles moet binnen de budgetten blijven die ons zijn toegekend.
 
Voor het maken van deze stukken zijn we geholpen door een architecten bureau, dat ons en het hele team medewerkers via excursies en workshops heeft geholpen een beeld te vormen van hoe onze nieuwe school er uit moet gaan zien.
 
Omdat we nu in de volgende fase komen, hebben we als school een eigen bouwmanager nodig om alles met de gemeente en toekomstige partijen in goede banen te leiden. We hebben gekozen voor de heer Edwin Boonstoppel van bureau Quadraat uit Veenendaal.  
 
Namens de stuurgroep,
 
R. Blok

 

Bouwblog nummer 1, maart 2016

 
De Passie Utrecht groeit uit haar huidige gebouw. Tijdelijke lokalen op het schoolplein vangen de ergste nood voor nu even op, maar op de langere termijn zal er op de huidige locatie renovatie of nieuwbouw gerealiseerd worden.
 
De gemeente Utrecht heeft inmiddels budget gereserveerd en als school hebben we een stuurgroep gevormd om het renovatie- of nieuwbouwproces te begeleiden. Voor dit proces is nu een ‘Plan van Eisen’ opgesteld, hierin zijn alle eisen en wensen opgetekend.
 
Als onderdeel van dit proces zullen we ook via deze ‘bouwblog’ op de website met zekere regelmaat informatie verstrekken.
 
Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen via utrecht@passie.net
 
Namens de stuurgroep,
 
R. Blok
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.