Praktische informatie

Praktische informatie


Op deze pagina staat een overzicht van belangrijke praktische informatie. Neem bij vragen gerust contact met ons op via utrecht@passie.net

Leermiddelen

Het ministerie heeft bepaald dat alle door de school voorgeschreven leermiddelen ook door de school moeten worden betaald. Het gaat hier om leermiddelen die één jaar gebruikt worden en door één leerling. Een atlas, rekenmachine of woordenboek wordt meerdere jaren gebruikt en kan worden gebruikt door meerdere gezinsleden. Deze artikelen moet de leerling/ouder zelf betalen.
 
De volgende lesmaterialen zijn gratis: 
 • lesboeken
 • werkboeken
 • projectboeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school en bijhorende cd’s en dvd’s
 • de licentiekosten van digitaal leermateriaal 
Niet gratis beschikbaar

Sommige leermaterialen en ondersteunende materialen worden niet gratis beschikbaar omdat deze voor meer kinderen van een gezin gebruikt kunnen worden of direct persoonsgebonden zijn. Voorbeeld van boeken en materialen die niet gratis beschikbaar worden, zijn: 
 • atlas
 • woordenboek
 • agenda
 • de kosten van ICT-applicaties (zoals een computer)
 • rekenmachines
 • sportkleding
 • gereedschap
 • schrift en multomap
 • pennen en dergelijke
 • Bijbel 
 • Extra vakken: Wanneer een leerling extra vakken volgt, moeten de leermiddelen voor deze vakken ook door de school worden betaald.
 
Werkboeken

De school heeft ervoor gekozen werkboeken meerdere jaren te gebruiken. Deze werkboeken krijgt uw kind in bruikleen en mogen niet beschreven worden. Het boek blijft eigendom van school. Door het ondertekenen van een gebruikersovereenkomst staat u garant voor eventuele kosten bij het toch beschrijven en/of beschadigen van deze werkboeken.
 
Reizen

In de introductie periode (eerste week van het nieuwe schooljaar) besteden we extra aandacht aan het reizen in reisgroepjes van leerlingen uit dezelfde plaats. Ook is er in die eerste week reisbegeleiding vanaf station Utrecht Centraal naar station Lunetten. Vanaf station Lunetten lopen we samen in 5 minuten naar het schoolgebouw.
Bij het indelen van de klassen houdt de school zoveel mogelijk rekening met de woonplaats van de leerlingen; op deze manier wordt het samen reizen bevorderd.


Voor het reizen per trein verwijzen wij nog naar www.ns.nl 

Een goed alternatief voor de middellange afstand is het reizen per elektrische fiets. Op school zijn speciale kluisjes met oplader te huur.


Schoolkosten

 

Boeken en lesmateriaal
 
Voor zover nu bekend zijn ook in het schooljaar 2021/2022 de schoolboeken en het lesmateriaal gratis. Er blijven wel een aantal artikelen waaronder rekenmachine, schriften, sportkleding, computer en pennen voor eigen rekening.
 
Ouderbijdrage
 
De ouderbijdrage is voor de Passie een noodzakelijke inkomstenbron. Niet alle kosten die gemaakt moeten worden komen in aanmerking voor rijkssubsidie. De ouderbijdrage is ondermeer bestemd voor materiaal voor dagopeningen, Sing-In’s  en leerlingenzorg. Voor het cursusjaar 2021/2022 is het bedrag, vastgesteld op € 75,- per leerling. Dit is inclusief een bedrag van € 5,- voor het steunfonds voor minder draagkrachtigen. Het bedrag wordt ieder jaar opnieuw bekeken en zo nodig aangepast. De ouderbijdrage is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u meer informatie over de wijze van betalen. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op het cursusjaar 2021/2022. Het kan zijn dat er voor het volgende cursusjaar nog een prijsaanpassing plaatsvindt. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Gespecificeerde kosten
 

Kluishuur (jaarlijks) € 20,00
Borg kluis (eenmalig) € 12,00
Verplicht sportshirt voor LO-lessen € 7,50
verplichte aanschaf CJP-pas € 10,00
Verplichte aanschaf agenda € 15,00

 
Excursies
 
Voor verschillende klassen en jaarlagen worden, in het kader van het onderwijsprogramma, excursies georganiseerd. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het soort excursie. De kosten hiervan liggen (onder voorbehoud) meestal tussen de 10 en 20 euro en moeten betaald worden door de ouder(s)/verzorger(s). Uiteraard proberen wij deze kosten zo laag mogelijk te houden. Door de collectief aangeschafte CJP-pas zijn er aanmerkelijke kortingen te verkrijgen.
In de bovenbouw is, vanwege excursies naar het buitenland, het bedrag van de excursies hoger dan voor de onderbouw.
 
Voor iedere excursie en over de wijze van betalen ontvangt de leerling en u altijd tijdig informatie.
 
Steunfonds
 
Het steunfonds van de Passie Utrecht steunt een ieder voor wie (reis)kosten een probleem zijn. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen.
 
Schoolpas
 
Iedere nieuwe leerling krijgt eenmalig een schoolpas. Deze is onder andere nodig voor de absentieregistratie en de mediatheek. Voor het maken van kopiën, aankopen uit de kantine of de automaten wordt de eigen bankpas gebruikt. 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.