Financiën

Op school wordt niet met contant geld gewerkt, betalingen worden gedaan met de eigen bankpas.


De schoolpas wordt aan elke nieuwe leerling uitgereikt. Deze pas wordt gebruikt voor de absentieregistratie en de mediatheek. Voor alle betalingen op school, (kantine, automaten, kopiëren, etc.), gebruikt de leerling de eigen bankpas. 
 
De boeken en het schoolmateriaal worden ook in het schooljaar 2021/2022 weer door de school betaald. Voor eigen rekening blijven onder andere: agenda, rekenmachine, schriften, sportkleding, computer en pennen.
 
Om evangelisch-Bijbelgetrouw onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden maakt de Passie kosten die niet gedekt worden door de rijkssubsidie, bijvoorbeeld voor activiteiten waarin we op school ons geloof beleven. Voor deze kosten is de Passie afhankelijk van vrijwillige bijdragen van ouders aan de Passie.
Met het oog op transparantie stelt de school jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. Aan het begin van elk schooljaar verstrekt de school op verzoek een overzicht van de activiteiten die met de vrijwillige ouderbijdragen worden bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor alle leerjaren €75; €5 daarvan is bestemd voor een steunfonds voor minder draagkrachtige ouders. De ouderbijdrage wordt om administratieve redenen door middel van een factuur in rekening gebracht.
Kosten voor excursies en buitenlandse reizen vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage. Daarover wordt u per excursie apart geïnformeerd.
We hopen dat veel ouders deze bijdrage, die vrijwillig is, voldoen: daarmee kunnen we een rijk geheel aan onderwijs- en vormingsactiviteiten blijven aanbieden én de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage beperkt houden!

Andere schoolkosten (*) zijn kluishuur, € 20,00 (jaarlijks), kluisborg, € 12,00 (éénmalig), een verplicht sportshirt voor de LO-lessen, + € 10,00 en CJP-pas € 10,00.
 
Voor verschillende klassen en jaarlagen worden, in het kader van het onderwijsprogramma, excursies georganiseerd. De hoogte van de kosten (*) is afhankelijk van het soort excursie. De kosten hiervan liggen (onder voorbehoud) meestal tussen de 10 en 20 euro en moeten betaald worden door de ouder(s)/verzorger(s). Uiteraard proberen wij deze kosten zo laag mogelijk te houden.
 
In de bovenbouw is, vanwege excursies naar het buitenland, het bedrag van de excursies hoger dan voor de onderbouw.
 
Voor excursies die worden georganiseerd ontvangt u een factuur. De leerling en u ontvangen hier altijd tijdig informatie over.
 
Het steunfonds van de Passie Utrecht steunt een ieder voor wie (reis)kosten een probleem zijn. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij de administratie. Uiteraard wordt een aanvraag vertrouwelijk behandeld.
 
(*) Voor alle genoemde kosten geldt: deze kosten zijn gebaseerd op het cursusjaar 2020/2021. Het kan zijn dat er prijsaanpassingen plaatsvinden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.