Toelating

Toelatingscriteria voor het cursusjaar 2020-2021

De onderstaande informatie komt uit de POVO-procedure 2015-2016* waarin staat beschreven hoe de toelatingsprocedure verloopt en wat de toelatingscriteria zijn die gelden bij de overstap van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs in Utrecht.  

Website waarop uitgebreid informatie te vinden is: www.sterkvo.nl 
 
Uitgangspunt 1: Schooladvies is leidend
Het schooladvies van de basisschool is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Elke leerling krijgt dit schooladvies in groep 8 voor 1 maart 2016. Dit enkelvoudige- en bindende advies omvat niet alleen het niveau dat een leerling waarschijnlijk kan behalen, maar ook het soort school waar dit niveau het best bereikt kan worden. (onderwijsvorm, brugklastype, extra hulp, brede scholengemeenschap)
De basisschool neemt dit advies op in het onderwijskundig rapport, dat een beeld geeft van de meerjarige leerresultaten (groep 6 t/m 8), de talenten, het gedrag, de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften van de groep 8 leerling. Het onderwijskundig rapport gaat met de aanmelding mee naar het Voortgezet Onderwijs.
 
Uitgangspunt 2: Inwinnen informatie
De Passie kan gebruikmaken van de mogelijkheid om bij de basisschool informatie over de aangemelde leerling in te winnen. Deze informatie betreft niet het LOVS van het betreffende kind.
 
Uitgangspunt 3: De centrale eindtoets
Ook dit schooljaar 2015-2016 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Deze zal worden afgenomen op drie opeenvolgende dagen in april/mei. De toets kent twee niveaus:
  1. Niveau N; voor leerlingen die wellicht doorstromen naar VMBO-kader/basis;
  2. Niveau B; voor leerlingen die naar VMBO-TL, HAVO of VWO zouden kunnen doorstromen. 
De eindtoets is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het schooladvies. De toelating tot het voortgezet onderwijs is niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets. Bovendien mogen VO-scholen bij de toelating, naast de eindtoets, geen andere gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen (IQ-test, resultaat Entreetoets of andere onderzoeksgegevens).
 
Als een groep 8-leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, kan de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders. Het is ook wenselijk dat de V.O.-school waar de leerling is aangemeld bij de heroverweging wordt betrokken. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies maar er kan ook beslist worden af te wijken van het eindtoetsresultaat. Soms is het resultaat  van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. De uitkomst van de eindtoets wordt apart, los van het onderwijskundig rapport, aan de V.O.-school verstrekt.
 
Speciaal voor De Passie
De Passie is een Evangelische school voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Gymnasium. Wij hebben als specifieke toelatingseis dat de Christelijke identiteit van leerling en ouders overeenkomt met die van onze school. De Passie houdt bij de toelatingsbeslissing vast aan deze specifiek geformuleerde grondslag en identiteitseisen. Deze staan op onze website, op het aanmeldingsformulier en in de schoolgids. Om dit te borgen vragen we van de ouders ons eigen papieren inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit naast de aanmelding die via de basisschool wordt gedaan.
De Passie streeft ernaar om klassen samen te stellen bestaande uit één niveau.
Wij kennen geen loting en er is geen voorrangstoelatingsbeleid voor leerlingen die in de regio wonen. 
 
Afwijzing en/of overleg met de basisschool
  • Afwijzing als identiteit van leerling en ouders niet overeenkomt met onze grondslag; 
  • Afwijzing als het basisschooladvies niet overeen komt met het onderwijsaanbod van De Passie;
  • Afwijzing en overleg met de basisschool als er sprake is van een onredelijk basisschooladvies;
  • Overleg met de basisschool als er verschil is tussen het schooladvies en het onderwijsniveau van “begrijpend lezen” en “rekenen/wiskunde”;
  • Overleg met de basisschool als de aanmelding via “Onderwijs Transparant” onvolledig is.
Gezamenlijk uitgangspunt
De procedure zal u en ons wellicht voor nieuwe feiten plaatsen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan deel ik die graag met u, het liefst via de mail. Ons gezamenlijk uitgangspunt blijft dat de leerling op de school komt waar hij of zij het beste tot zijn of haar bestemming komt. Wat ons betreft is de Passie daar klaar voor! 

Klik hier voor het inschrijfformulier.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.