Klachtenprocedure

Klachtenprocedure


Het kan gebeuren dat u het met bepaalde dingen op school niet eens bent. Probeert u in zo’n geval rechtstreeks contact op te nemen met de persoon tegen wie uw klacht gericht is. Ouders bijvoorbeeld worden rechtstreeks in contact gebracht met docenten/medewerkers om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Hierbij kan de mentor bemiddelen.

Wanneer deze partijen niet tot een aanvaardbare oplossing komen kan de directeur of sectorleider bemiddelen conform de interne klachtenregeling. Deze bemiddeling vindt plaats nadat de klacht schriftelijk is geformuleerd aan de hand van een standaard klachtenformulier dat bij de directeur is ingediend. De klager kan bij het invullen van dit formulier worden bijgestaan door de interne vertrouwenspersoon van de betreffende vestiging.

Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon bij een Landelijke Klachtencommissie.

De Passie is aangesloten bij Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op hun website  kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten) procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Als u vragen hebt staan de secretarissen van de commissies u graag te woord. Ze zijn te bereiken via één telefoonnummer, postadres en e-mailadres:

Stichting GCBO Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 3861697
info@gcbo.nl

Uw klacht kan leiden tot een advies van de Geschillencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. De interne vertrouwenspersoon kan hierover informatie verschaffen.

Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Geschillencommissie vindt u op de website van het GCBO . Het staat de klager vrij om in geval van klachten over ongewenste intimiteiten, discriminatie of agressie rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs. Ook ieder ander die gemotiveerd aangeeft zijn klacht buiten de organisatie behandeld te willen hebben, kan rechtstreeks gebruik maken van deze regeling


Interne vertrouwenspersonen

In het geval van klachten m.b.t. seksuele intimidatie, discriminatie of agressie kunnen de leerling en zijn ouder(s)/ verzorger(s) terecht bij de interne of de externe vertrouwenspersonen van de school. De interne contactpersonen  functioneren als een luisterend oor en geven de route aan die gevolgd moet of kan worden. 


Externe vertrouwenspersoon

De Passie maakt gebruik van de diensten van een externe vertrouwenspersoon . De externe vertrouwenspersoon heeft met name een taak wanneer er in de school sprake is van klachten m.b.t. seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Leerlingen of medewerkers die daarvan het slachtoffer worden (en door bijvoorbeeld de mentor niet afdoende kunnen worden bijgestaan) kunnen een beroep doen op deze externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon helpt en/of bemiddelt. Hij ondersteunt de klager in de te volgen klachtenprocedure. Op dit moment heeft dhr. H. Grit van Viaa deze functie hgrit@ viaa.nl, 038 4255542.


Beroepscode voor medewerkers 

Voor medewerkers van de Passie is een beroepscode van kracht.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.