Mentoraat/Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

Leerlingbegeleiding

 
Een veilige leer- en werkomgeving is één van de belangrijkste voorwaarden om tot leren en ontwikkelen te komen. In het veiligheidsplan is beschreven hoe we de school(omgeving) zo veilig en prettig mogelijk maken. Dat geldt voor het gebouw en de omgeving van de school. Maar ook de sociale veiligheid. Het voorkomen, signaleren en aanpakken van pestgedrag is hierbij een belangrijke opdracht. Vanaf de eerste schoolweken van het schooljaar wordt dit thema met onze leerlingen besproken. Bijvoorbeeld het melden van pestgedrag bij de vertrouwenspersonen mevr. Jansen (eja@passie.net), mevr. Van de Poel (cpo@passie.net) en meneer Helder (hdr@passie.net) of de coördinatoren leerlingbegeleiding van elke sector, die hiervoor aanspreekpunt zijn.
 
Soms is het volgen van voortgezet onderwijs niet gemakkelijk of vanzelfsprekend. Dit kan vele oorzaken hebben.
 
Bijvoorbeeld als er in sociaal-emotioneel opzicht problemen zijn. Omstandigheden in gezin of familie kunnen hierbij een grote rol spelen, maar ook diagnoses als AD(H)D of ASS kunnen de ontwikkeling van de leerling beïnvloeden. Veel oorzaken kunnen wij niet wegnemen of veranderen, wel kunnen wij de schoolomgeving zo optimaal mogelijk laten zijn. Onze begeleiding is steeds gericht op de ontwikkeling van een leerling. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze met de leerling en de ouders/verzorgers besproken en vastgelegd in een handelingsplan. Onderstaande mogelijkheden zijn voorbeelden van begeleiding die we kunnen bieden:
•Gesprekken over welbevinden en bieden van structuur
•Voorlichting van de klas
•Verlengde tijd voor toetsen
•Gebruik van laptop
•Training beter omgaan met faalangst
•Sociaal vaardigheidstraining
Voor sommige begeleiding wordt een bijdrage van de ouders verwacht.
 
Aan onze school is een leerlingenpsycholoog verbonden, die in maximaal vijf gesprekken met een leerling een probleem behapbaar probeert te maken. Zijn deze vijf gesprekken niet genoeg dan wordt naar hulpverlening buiten de school doorverwezen. Meer informatie over extra begeleiding kunt u vinden in de folder ‘Passend onderwijs’.  
De samenstelling van het zorgteam op onze school.
Mevr. E. Jansen (eja@passie.net) is onze schoolpsycholoog. Ze werkt op dinsdag in Utrecht.
 
Daarnaast zijn vier coördinatoren leerlingbegeleiding aangesteld.
Zij zijn verantwoordelijk voor het pedagogische klimaat in hun sector en zij zijn het eerste aanspreekpunt voor mentoren en sectorleiders op het gebied van leerlingenzorg en/of dyslexie.
  
Brugklas en VMBO-TL 2 t/m 4: Dhr. A. Helder, coördinator leerlingbegeleiding (hdr@passie.net) 
HAVO klas 2-3: Mevr. M. Rijke, coördinator leerlingbegeleiding (mry@passie.net)
HAVO klas 4-5: Mevr. J. Schoonderbeek, coördinator  leerlingbegeleiding (sdb@passie.net)
VWO klas 2 t/m 6: Mevr. J. Oosterom, coördinator  leerlingbegeleiding (oos@passie.net)
Daarnaast zijn als dyslexiecoach werkzaam op de school: mevr. H. Kwantes (hkw@passie.net) en mevr. D. Stoop (stt@passie.net). 
De specialist voor hoogbegaafdheid is mevr. J. Looijen (loo@passie.net).

Wij werken samen met onze kernpartners: Leerplicht, Jeugdgezondheidszorg, buurtteams en de begeleider van het Samenwerkingsverband Sterk VO.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.