Ons onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod 


De Passie is een school voor voortgezet onderwijs en biedt haar leerlingen een vmbo-, havo-, atheneum- of gymnasiumopleiding. De bestemming van onze leerlingen is onze passie! Daarom geven we kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is voor ons betekenisvol onderwijs dat leerlingen voorbereidt op hun toekomst. De resultaten van ons onderwijs zijn hoog. We hebben oog voor de eigenheid van iedere leerling en sluiten daar binnen de klassikale setting op aan. 

De docenten op de Passie dragen in hun lessen niet alleen kennis over, maar proberen ook een vuur te ontsteken bij de leerling. Daarom staat of valt het onderwijs met de man of vrouw voor de klas. De docent voegt een diepere dimensie toe aan het onderwijs en is gericht op de persoonlijke vorming van de leerling. Ons verlangen is dat elke leerling de school verlaat met een diploma en een helder beeld van zijn bestemming, van zijn talenten en hoe hij die voor zijn Schepper in wil zetten. 

We hebben onze missie en visie – als het gaat over het onderwijs op onze school – samengevat in een aantal uitspraken die ons gedrag en handelen richting geven:

1. De docenten op de Passie maken zich sterk voor onderwijs van hoge kwaliteit.
2. De docenten realiseren zich dat bij kwaliteitsverbetering van het onderwijs persoonlijke en christelijke vorming van de leerlingen voorop staat.
3. Docenten op de Passie sluiten zich in het onderwijs dat ze bieden aan bij de capaciteiten, voorkeuren en zelfstandigheid van de leerlingen.
4. Docenten op de Passie zijn bevoegd en bekwaam, en zijn van toegevoegde waarde.
5. De Passie biedt voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat, dat zich kenmerkt door acceptatie, maar ook door rust, reinheid en regelmaat.
6. De Passie doet in het onderwijs een beroep op talent en creativiteit van de leerlingen.
7. De Passie rust leerlingen - ook naast de onderwijsactiviteiten - toe om als christen een positieve  bijdrage te leveren aan de samenleving.
8. De Passie investeert in een gemeenschappelijke leercultuur waarin leraren en leerlingen met en van elkaar leren.
Op onze school kan de leerling onderwijs volgen van vmbo-gt tot havo, atheneum en gymnasium.


Vmbo-tl

De vmbo-afdeling is volop in beweging. In het vernieuwde vmbo-gl/tl  is er, naast een gedegen pakket met leervakken,  extra aandacht voor praktische vaardigheden zodat de aansluiting op het mbo verbetert. Op de Passie krijgt dit vorm bij het vak Pixels , het nieuwe vak “Dienstverlening en Producten” en bij de lessen Beroepsoriëntatie. De tl-leerling krijgt op deze manier  een breed leer- en vaardigheidsaanbod  zodat er meerdere wegen naar het mbo maar ook naar het havo open blijven.
 

Beroepsvoorbereidende stage

De leerlingen van klas drie gaan twee weken op stage bij een werkplek naar keuze. Zo’n  beroepsvoorbereidende stage vindt alleen plaats in onze vmbo-afdeling. De leerling probeert deze stage zoveel mogelijk in overeenstemming te laten zijn met plannen voor de toekomst.
 

Profielkeuze vmbo-tl

In klas 3 kiest de leerling een profiel. Er zijn vier profielen Economie en ondernemen, Zorg en Welzijn, Techniek en het profiel Groen. Voor elk profiel zijn enkele vakken verplicht opgenomen in het examenpakket. In de lessentabel kunt u zien welke vakken dat zijn. De lessentabel voor leerjaar drie is zo samengesteld, dat de leerling in klas vier in principe nog elk profiel kan kiezen. Om de profielkeuze zo goed mogelijk voor te bereiden, volgen de leerlingen in het tweede leerjaar een LOB-traject (Loopbaan Oriëntatie en Beroep).
 

Havo kansklas

In de havo-kansklas krijgt de leerling les op havo niveau. Aan het einde van periode 3 wordt op basis van (RTTI) toetsresultaten, CITO-VAS toetsen en een Intelligentie Screeningstest een bindende determinatie richting klas 2 vmbo-tl of 2 havo gegeven. 

Doorstroom havo

Na het afronden van het vmbo-tl  kan de leerling onder bepaalde voorwaarden doorstromen naar het  havo. Daarvoor moet het eindexamenpakket aan een aantal eisen voldoen en moet er een kans van slagen zijn op het havo. Hierover kan overlegd worden met de betreffende decaan en de sectorleider. De voorwaarden staan genoemd in de overgangsnormen.
 

Havo

Het havo bereidt de leerling voor op een overstap naar het hoger beroepsonderwijs. De leerling leert niet alleen theorie, maar wordt gestimuleerd praktisch aan de slag te gaan om zo te ontdekken waar hij goed in is. Het havo is op deze manier een plek waar leerlingen de uitdaging aangaan om hun gegeven mogelijkheden zoveel mogelijk ontwikkelen. De nadruk ligt op het nemen van verantwoordelijkheid. De leerling kan zich zo voorbereiden op het hbo of aanverwante opleiding. De nadruk ligt op het aanleren van zelfstandigheid en samenwerken met klasgenoten.

Vwo kansklas

In de vwo-kansklas krijgt de leerling les op vwo niveau. Aan het einde van periode 3 wordt op basis van (RTTI) toetsresultaten, CITO-VAS toetsen en een Intelligentie Screeningstest een bindende determinatie richting klas 2 havo of 2 vwo gegeven. 
 

Vwo

Het vwo bereidt de leerling voor op een vervolgstudie in het wetenschappelijk onderwijs. We dagen de leerling uit om zijn intellectuele en creatieve talenten te ontwikkelen. Een vervolgstudie vraagt om gedegen kennis, maar vooral ook een zelfstandige en nieuwsgierige instelling van de leerling. Het vwo op de Passie biedt de leerling volop mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen: het volgen van het vak Latijn, Engels met extra certificaten (Cambridge Certificate of Advanced English of het Cambridge Certificate in Proficiency of English), DELF junior, projectmiddagen, en de mogelijkheid om, naast het reguliere programma, modules te volgen aan een universiteit. We zien het als een uitdaging de leerling vanuit de Bijbel en de christelijke traditie na te laten denken over de vragen die in de maatschappij en in de wetenschap aan de orde komen.
 

Gymnasium

De vakken Grieks en Latijn zijn hoofdvakken in de gymnasiumstroom.
Het gymnasium geeft verbreding (twee vakken erbij), maar ook verdieping. Behalve aandacht voor de klassieke talen is er ook veel aandacht voor de klassieke cultuur. Wetenschap, cultuur en techniek van vandaag voeren daar grotendeels op terug. In lessen en projecten gaat het gymnasium ook bij de andere vakken dus terug naar de bron.
 

Profielkeuze havo en vwo

In de bovenbouw havo en vwo maakt de leerling een keuze voor een profiel. In klas drie volgt de leerling een Loopbaanoriëntatie-traject (LOB) als voorbereiding op de profielkeuze. Dat profiel bestaat uit een aantal vakken waarmee de leerling in de bovenbouw verder gaat. Er zijn vier profielen: Natuur en Techniek (NT), Natuur en Gezondheid (NG), Economie en Maatschappij (EM), Cultuur en Maatschappij (CM). Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel met vakken als Nederlands, Godsdienst en Engels. Het profieldeel bestaat uit vakken die relevant zijn voor het profiel. Ten slotte kiest de leerling nog een vak in de vrije ruimte. Elk profiel geeft toegang tot bepaalde typen vervolgopleidingen.
Na het afronden van havo kan de leerling eventueel doorstromen naar vwo. Hiervoor worden bepaalde eisen gesteld aan het eindexamenpakket en moet er kans van slagen zijn op het vwo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende sectorleider.
 

Passie Pixels

Alle leerlingen in de eerste klas (vmbo-tl, havo, vwo en gymnasium) en de leerlingen uit klas 2 vwo doen mee aan Passie Pixels. Twee lesuren per week werken leerlingen individueel of in groepjes aan verschillende projecten. Voor vmbo-tl heeft de Passie Pixels praktisch en beroepsoriënterend karakter. Door de projecten maken de leerlingen kennis met de vier profielen die in de bovenbouw van het vmbo gekozen kunnen worden (bijvoorbeeld het volgen van een EHBO-cursus). Voor havo en vwo is een leerlijn informatie en onderzoeksvaardigheden opgenomen. Door middel van vier projecten verspreid over twee jaar wordt de leerlingen geleerd hoe ze zelfstandig een onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren. Daarnaast zijn er projecten waar verschillende workshops worden aangeboden. Leerlingen kunnen kiezen welke workshop ze willen volgen. Zo wordt de leerling de kans geboden om naast het reguliere lesprogramma even iets heel anders te doen en misschien wel andere talenten en passies te ontdekken. De workshops variëren van het opzetten van een mini-onderneming tot fotografie of het leren van een andere taal (zoals Chinees). In Passie Pixels vindt vakintegratie plaats.
 

Cambridge Certificate of Advanced English

De Passie werkt aan versterkt Engels taalonderwijs. Daarvoor gebruiken we in de onderbouw Engelstalige methoden en spreken we zoveel mogelijk Engels in de lessen Engels. In klas 3 vwo wordt een aantal vakken in het Engels gegeven (geschiedenis, wiskunde, godsdienst, ckv en lo).
In klas 5 havo en 6 vwo kan de leerling examen doen voor het Cambridge Certificate of Advanced English of een nog hoger niveau (native speaker) Cambridge Certificate in Proficiency of English. Een Cambridge Certificate is een internationaal erkend diploma dat mogelijkheden geeft om toegelaten te worden tot Engelstalige studies in het buitenland.
Ook voor de leerling uit klas 4 vmbo is het mogelijk om een Cambridge certificaat te behalen. Met dit First Certificate in English kan de leerling makkelijk instromen op een tweetalig mbo. Hiervoor kan de leerling extra lessen Engels volgen die in de plaats komen van de keuzewerktijd (kwt).
 

AIM Frans

In alle eerste klassen gebruiken we in de Franse lessen naast de reguliere methode ook de AIM-didactiek (Accelerative Integrated Methodology). Door deze methode leren kinderen Frans te spreken ondersteund door gebaren. In deze lessen wordt er uitsluitend Frans gesproken. In het begin is dit een beetje spannend, maar na een poosje weten de leerlingen al niet meer beter.
 

DELF Junior

De leerlingen die Frans kiezen in de bovenbouw van het vwo kunnen zich inschrijven voor het diploma DELF junior. (Diplôme d’etudes en langue française). DELF junior is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs. De leerlingen bereiden zich voor op niveau B1 of B2 van het Europees Referentiekader taal. Het diploma is internationaal erkend en de leerling krijgt hiermee de mogelijkheid om aan een internationale universiteit te studeren.
 

Kunst

Op de Passie worden de kunstdisciplines Beeldende kunst en Vormgeving, Dans & Drama en Muziek aangeboden (in de vakken Beeldende kunst en Vormgeving en Muziek kan examen worden gedaan). Daarnaast wordt vanaf klas drie ook het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV) aangeboden. Leerlingen verwerven door middel van cultuureducatie kennis, vaardigheden en technieken om te creëren, te reproduceren en te reflecteren. Ook leren leerlingen kunst kritisch te beschouwen en te interpreteren. Dit gaat gepaard met het ontwikkelen van cultuurhistorisch besef. Leerlingen krijgen inzicht in de wijze waarop cultuur en maatschappij invloed uitoefenen op de verschillende kunstdisciplines en hun onderlinge relaties.
Daarnaast proberen we een op de Bijbel gefundeerd conceptueel kader over te dragen. Ook voor de kunstvakken is de Bijbel het fundament. Daarom wil de Passie leerlingen kritisch leren denken ten opzichte van culturele uitingen door middel van begeleid confronteren. Leerlingen leren hierin denkbeelden herkennen die niet in overeenstemming zijn met Gods woord. Ook is het belangrijk dat leerlingen de samenhang met de maatschappij zien, waar deze culturele uitingen uit voortkomen.
De kunstvakken bieden daarnaast ruimte en gelegenheid tot het ontdekken en verder ontwikkelen van talent. Wij geloven immers dat God elke leerling talent heeft gegeven. Daarom wordt er op de Passie niet alleen aandacht besteedt aan cultuureducatie in de lessen, maar ook in verschillende projecten, zoals het paas- integratie- project (PIP) en in schoolbrede activiteiten, zoals de sing-in.
 

Mission in Business

De leerlingen van havo 4 die het profiel Economie en Maatschappij kiezen, houden zich het tweede halfjaar bezig met het project Mission in Business. Tijdens dit project richten de leerlingen hun eigen bedrijf op en runnen ze dit bedrijf. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen over hun product, schrijven een ondernemingsplan, verkopen aandelen en houden hun financiële administratie bij. Leerlingen ervaren zo op een praktijkgerichte manier hoe het is om een eigen bedrijf te runnen. Het doel van dit project is
  • Leerlingen voorbereiden op een plaats als christen (ondernemer) in de maatschappij;
  • Leerlingen praktisch laten ervaren wat ondernemerschap inhoudt;
  • Leerlingen bewust maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • Leerlingen leren vaardigheden en competenties te ontwikkelen;
  • Leerlingen verdiepen zich in (christelijke) goede doelen en leren (uit)delen. 


Mediatheek

De mediatheek biedt een rustige studieomgeving waar leerlingen tijdens lessen en tussenuren (leren) informatie verzamelen, boeken kunnen lenen, huiswerk en opdrachten maken.
 
Het mediatheekteam begeleidt leerlingen bij het voorbereiden van werkstukken en presentaties. De mediatheekmedewerkers kunnen de leerling verder helpen met het aanleren van informatievaardigheden. Dit wordt geïntegreerd in de reguliere lessen in alle leerjaren. Hierbij leert de leerling in een steeds andere context het Stappenplan informatievaardigheden toepassen. Veel leerlingen maken dankbaar gebruik van leesadviezen voor hun boekenlijst. Bij het profielwerkstuk biedt de mediatheek veel begeleiding. De mediathecaris is gecertificeerd als mediacoach. Thema’s van mediawijsheid komen in lessen en individuele begeleiding aan de orde, bijvoorbeeld bruikbaarheid en betrouwbaarheid van bronnen, nepnieuws,  bewustzijn van media, privacy, reclame en manipulatie.
 
Op school kunnen leerlingen gedrukte en digitale bronnen gebruiken en leesboeken voor hun boekenlijst lenen. De catalogus is via internet beschikbaar, zodat de leerling ook thuis materiaal kan verlengen. In de mediatheek kan de leerling printen of kopiëren in kleur of zwart-wit; dit wordt betaald met de eigen bankpas. Regelmatig zijn er in de mediatheek tentoonstellingen of activiteiten die aansluiten bij de actualiteit, thema’s in de lessen of in het kader van leesbevordering.
 

Leerpleinen

Op de Passie zijn er drie leerpleinen, op elke verdieping één. Op het leerplein kunnen leerlingen zelfstandig of in groepjes werken aan verdiepende opdrachten die niet (makkelijk) in het lokaal kunnen worden uitgevoerd. Leerlingen hebben op het leerplein de mogelijkheid om een laptop te gebruiken, dat kan een laptop van school zijn of een eigen laptop. Het leerplein is daarmee erg geschikt voor groepswerk en onderzoekend leren.
 
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.