Rechten plichten leerlingen

Rechten en plichten

  
Op  school gaan we op een goede manier met elkaar om. We hebben daarom een aantal leefregels opgesteld. De grootste leefregel vinden we terug in de Bijbel: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf en acht een ander belangrijker dan jezelf.
Naast de leefregels is er het leerlingstatuut waarin rechten en plichten van leerlingen zijn opgenomen.
 

Protocol tabak, alcohol en drugs

Het Protocol tabak, alcohol en drugs staat hier.
 

Gebruik van mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan in de centrale hal en de aula. Bij binnenkomst in het lokaal stopt de leerling de telefoon in het telefoonhotel. In de les beslist de docent of gebruik zinvol is. Bij ongeoorloofd telefoongebruik wordt de telefoon ingenomen en kan deze aan het eind van de dag bij Verzuim worden opgehaald. Bij de tweede keer wordt de telefoon ingenomen tot de volgende dag. Als de telefoon voor de derde keer wordt ingenomen, moeten de ouder(s)/verzorger(s) deze op school komen halen.

De leerling kan gratis gebruik maken van het wifi-netwerk van de school. Bij misbruik wordt contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).

Het zonder toestemming maken en/of verspreiden van foto’s en/of filmpjes van medeleerlingen of medewerkers van de Passie is verboden. Misbruik wordt bestraft.
 

Liftgebruik

De lift is alleen te gebruiken met een liftpas. Deze is te verkrijgen bij de administratie/receptie.
 

Gebruik van beeldmateriaal

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Allerlei instellingen in de Europese Unie, waaronder scholen, moeten dan nog zorgvuldiger omgaan met gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers dan nu al het geval is onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Hier kunt u lezen hoe we hier op de Passie mee omgaan. 
 

Cameratoezicht

De Passie Utrecht maakt gebruik van camera's om personeel en leerlingen te beveiligen en het gebouw en eigendommen te bewaken. Hier is te lezen hoe dit toezicht in een protocol is geregeld. 
 

Schoolveiligheid

Het veiligheidsbeleid van de school is er op gericht een veilige leeromgeving te creëren. Met het oog hierop laat de school zich regelmatig informeren en adviseren door externe deskundigen (waaronder de politie, GGD, jeugdzorg en brandweer).
 
Een veilige leer- en werkomgeving is één van de belangrijkste voorwaarden om tot leren  en ontwikkelen te komen. In het veiligheidsplan is beschreven hoe we de school(omgeving) zo veilig en prettig mogelijk maken. Dat geldt voor het gebouw en de omgeving van de school,  maar ook voor de sociale veiligheid. Het signaleren van en aanpakken van pestgedrag is hierbij een belangrijk onderwerp. Tijdens de eerste schoolweken van het jaar worden onze leerlingen geïnformeerd over dit thema. Bijvoorbeeld het melden van pestgedrag bij de interne vertrouwenspersonen (mevr. E. Jansen, mevr. Van der Poel en dhr. Helder) of de coördinatoren leerlingbegeleiding van de verschillende sectoren.
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.