Studiekosten

Studiekosten

Schoolboeken

Schoolboeken en lesmateriaal worden door de school betaald. Er blijft wel een aantal artikelen voor eigen rekening, waaronder: rekenmachine, schriften, pennen en eventueel computers of laptops. Voor alle eerste en tweede klassen is de aanschaf van onze eigen Passie-agenda verplicht. De kosten hiervoor bedragen € 15,-.
 

Vrijwillige ouderbijdrage

Om evangelisch-Bijbelgetrouw onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden maakt de Passie kosten die niet gedekt worden door de rijkssubsidie, bijvoorbeeld voor activiteiten waarin we op school ons geloof beleven. Voor deze kosten is de Passie afhankelijk van vrijwillige bijdragen van ouders aan de Passie.

Met het oog op transparantie stelt de school jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. Aan het begin van elk schooljaar verstrekt de school aan de ouders een gespecificeerd overzicht van de activiteiten die met de vrijwillige ouderbijdragen worden bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor alle leerjaren €75; €5 daarvan is bestemd voor een steunfonds voor minder draagkrachtige ouders. De ouderbijdrage wordt om administratieve redenen door middel van een factuur in rekening gebracht.

Kosten voor excursies en buitenlandse reizen vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage. Daarover wordt u aan het begin van het schooljaar apart geïnformeerd.

We hopen dat veel ouders deze bijdrage, die vrijwillig is, voldoen: daarmee kunnen we een rijk geheel aan onderwijs- en vormingsactiviteiten blijven aanbieden én de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage beperkt houden!
 

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Alle leerlingen van de Passie zijn verzekerd via een collectieve schoolongevallenverzekering, (€ 3,- per leerling inbegrepen in de vrijwillige ouderbijdrage). Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Het gaat om ongevallen in en om de school en gedurende de reis rechtstreeks naar en van schoolactiviteiten. Informatie kunt u opvragen bij de financiële administratie via email: mvh@passie.net. 
 

Excursies

Leren vindt soms ook buiten de school plaats, bijvoorbeeld in de vorm van excursies, (*). Dit kunnen zowel dag(deel)excursies als meerdaagse binnen- en buitenlandexcursies zijn. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen hieraan kunnen deelnemen, natuurlijk omdat er nauwe samenhang is met de onderwijsinhoud, maar ook om het groepsproces in een klas te bevorderen.
 
(*) Deze informatie is uiteraard geheel onder voorbehoud in verband met de corona-maatregelen die voor ons in dit cursusjaar 2021-2022 leidend zijn) 

We kijken kritisch naar de inhoud en hoeveelheid excursies, alsook naar de kosten. Waar mogelijk maken we gebruik van de gemeentelijke subsidie, zoals die van de gemeente Utrecht voor kunst en cultuur. Ook nemen we deel aan de landelijke cultuurkaart (CJP) om de kosten voor u als ouder(s)/ verzorger(s) zoveel mogelijk te beperken. Deze kaart wordt door school besteld voor alle leerlingen in de niet-examenklassen. U hoeft hier zelf niets voor te doen. De aanschaf van deze kaart is verplicht.
De kosten van deze kaart zijn € 10,-- per leerling, die door ouder(s)/verzorger(s) moet worden betaald. Met deze kaart kunnen leerlingen naast korting op schoolexcursies ook korting op kleding, lifestyle en lezen krijgen. Door aanschaf van deze kaart, aangevuld met gemeentelijke subsidie, proberen we zo veel mogelijk door de school georganiseerde binnenlandexcursies gratis of met korting aan te bieden (voor welke excursies dit geldt wordt door de school bepaald). Dit geldt niet voor buitenlandexcursies.
Als de Cultuurkaart niet betaald is, heeft uw kind geen recht op de geboden korting en ontvangt u een factuur voor het volledige bedrag van de excursie.
In dit overzicht is nog geen rekening gehouden met evt. gemeentelijke subsidie en CJP-korting. De bedragen in de tabel zijn een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 
 

Gymkleding 

Elke leerling is verplicht om een school t-shirt à € 7,50 aan te schaffen voor de lessen LO.
 

Kluishuur

Elke leerling kan een kluisje huren (niet verplicht). De kluishuur bedraagt € 20,00 per jaar. Daarnaast wordt eenmalig een borg van € 12,- berekend.
 

Schoolpas 

Iedere leerling krijgt eenmalig een schoolpas. Deze is nodig voor de absentenregistratie, het lenen van boeken in de mediatheek en het openen van het kluisje. Voor het betalen van o.a. kopiëren, printen en het kopen van eten en drinken in de kantine gebruikt de leerling de eigen bankpas. Bij verlies of beschadiging van de schoolpas is een nieuwe schoolpas te verkrijgen tegen betaling van € 10,-.
 

Kosten excursies per leerjaar


(De bedragen die hieronder staan vermeld zijn geschatte kosten. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden).
 
 
Kosten excursies per leerjaar
Jaar Afdeling Klassikaal  Per vak Buitenland
1 vmbo-tl, havo en vwo € 75,-    
2 vmbo-tl, havo en vwo € 75,-    
3 vmbo-tl € 75,- TE(*) € 20,- Ardennen 
€ 235,-
3 havo en vwo € 75 TE € 20,-  
4 vmbo-tl € 45,- TE € 20,- Londen € 400,-
Talenreis
4 havo € 50,- AK(*) € 10,-
TE € 30,-
Talenreis
Parijs/Berlijn 
€ 250,-
4 vwo € 50,- TE € 15,- Talenreis
Parijs/Berlijn 
€ 250,-
5 havo € 45,- TE € 20,- Londen € 400,-
5 vwo € 25,- AK € 10,-
TE € 15,-
Londen € 400,-
6 vwo € 45,-   Rome
(niet verplicht) 
€ 500,-
 
 (*) TE = Tekenen / AK = Aardrijkskunde
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.