Medezeggenschap

In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel, die op regelmatige basis overleggen met de directie over allerlei schoolzaken


Dit is waar de MR het gevoerde of nog te ontwikkelen beleid toetst dan wel mede vorm geeft. Voor een groot aantal besluiten van de directie geldt dat de MR hiervoor instemmingsrecht heeft dan wel dat zij de bevoegdheid heeft om te adviseren. Daarnaast kan de MR ook op eigen initiatief de schoolleiding adviseren of vragen stellen over de uitvoering van beleid.

De leden van de MR stemmen zonder last of ruggespraak. Zij proberen zich zo veel mogelijk en tijdig van tevoren te laten informeren door de eigen geleding dan wel de schoolleiding.

De raad bestaat uit 8 leden, waarvan voor de helft uit personeelsleden en het andere deel uit ouders en leerlingen. Ook leerlingen maken aldus deel uit van dit orgaan.

Voorts draagt de MR zorg voor een afvaardiging van personeel, ouders en leerlingen naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de scholen die behoren tot Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs.

Enige jaren geleden is er een nieuwe wet op de medezeggenschap op scholen van kracht geworden (WMS), die eisen stelt aan de reglementen en de verhoudingen regelt tussen het College van Bestuur, de MR’en van de scholen en de GMR. Deze nieuwe wet heeft zeker een impuls gegeven aan het streven om zo professioneel mogelijk te functioneren. De raad maakt gebruik van scholingen door de vakbonden, heeft een activiteitenplan opgesteld en stelt haar eigen begroting op.

De voltallige raad vergadert circa zeven maal per jaar. Soms is er in verband met de urgentie van een bepaald onderwerp een extra vergadering. De personeelsgeleding van de MR komt vaker bij elkaar en tussendoor heeft de voorzitter van de MR regelmatig contact met de directeur.
 
De data van de vergaderingen staan vermeld in de jaaragenda. De agenda en notulen van de vergadering kunt u opvragen. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Wilt u eens een kijkje nemen dan kan dat. Graag vooraf aanmelden. Ook voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer R. Baan  (mrw@passie.net). 
 
In de mr hebben namens het personeel zitting:
  • Dhr. R. Baan, voorzitter
  • Mevr. L. Van As-Wessels
  • Dhr. J. van der Burgh
  • Dhr. J. Scholten
In de mr hebben namens de ouders zitting:
  • Mevr. M. Nies
  • Dhr. G.J. Korpershoek
In de mr hebben namens de leerlingen zitting:
 
  • Eline Nies
  • Debora Hardeman
Klik hier voor meer informatie over de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de drie scholen die onder de Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs vallen.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.