Betrokkenheid ouders

Ouders van de Passie kiezen bewust voor de school omdat de identiteit aansluit bij de opvoeding thuis. Daardoor zijn ouders erg betrokken bij de school en meer partners dan klanten. De betrokkenheid van ouders gaat verder dan de loopbaan van hun kind.
 
Bidden voor de school
In veel gezinnen wordt gebeden voor de klasgenoten en docenten. En andersom wordt op school dagelijks door een groep medewerkers gebeden voor leerlingen en collega’s. Dat gebed van elkaar hebben we hard nodig.
Ouders hebben daarnaast initiatief genomen om regelmatig bij elkaar te komen om voor de school te bidden. In principe is dit de eerste maandag van de maand. De avond begint om 20.00 uur op onze school. Alle ouders zijn hier van harte voor uitgenodigd.
Leerlingen hebben een eigen gebedsgroep, ‘Pray For Passie’ (P4P). Eén keer per week komt de groep bij elkaar om te bidden voor elkaar, de school en de wereld.
 
i-Passie
Maandelijks krijgt u de i-Passie in uw mailbox. Daarin houden we u op de hoogte van alle actuele schoolzaken die voor u belangrijk zijn. Tussendoor informeert de mentor of de sectormanager per mail over algemene zaken.
 
Rapporten

De leerlingen krijgen drie rapporten per jaar. Daarop staan de resultaten van de afgelopen periode(s) en het voortschrijdend gemiddelde. Na het eerste en tweede rapport is er een spreekavond.
 
PTA

Het schoolexamen begint in de voorexamenklas. Voor het vmbo is dat in leerjaar 3, voor het havo in leerjaar 4 en voor het vwo in leerjaar 5. De leerlingen werken dan aan de hand van een PTA – het programma van toetsing en afsluiting. Daarin staan alle regelingen rond het examen opgenomen, maar ook het hele programma en de toetsen. Aan het begin van de examenperiode wordt dit PTA op een aparte ouderavond met u doorgenomen.
 
Magister
Via Magister kunt u thuis de actuele cijfers van uw zoon of dochter inzien. Ook de absentie, te laat komen of uit de les gestuurd worden, wordt hierin bijgehouden. De digitale ondersteuning bij de verschillende lesmethodes wordt via Magister beschikbaar gesteld. Aan het begin van het schooljaar krijgt u per mail gegevens waarmee u in Magister kunt inloggen.
 
Hoe we leerlingen betrekken
Onze school is er voor de leerlingen. We vinden het daarom belangrijk om jullie te betrekken. Dat doen we op verschillende manieren.
 
Leerlingenraad
De leerlingenraad denkt mee over allerlei schoolzaken. In de leerlingenraad is elk leerjaar door een leerling vertegenwoordigd. Eén van de medewerker krijgt tijd om adviseur van de raad te kunnen zijn.
De raad vergadert regelmatig zelfstandig of met de adviseur. Ook de directeur spreekt minstens wee keer per jaar met de raad om hun mening te horen. Als de raad de directeur vaker wil spreken kunnen ze hem daarvoor vragen. Daarnaast organiseert de raad activiteiten, bijvoorbeeld de Sinterklaasviering.
In de MR zitten twee leerlingen. Zij vormen met de andere MR leden de officiële groep die op belangrijke zaken mag meebeslissen.
 
Leerlingenlunch
De directeur houdt elk jaar een paar keer een lunch met leerlingen. Uit elk leerjaar komen leerlingen aan de beurt om aan te schuiven. Allerlei dingen die voor de leerlingen belangrijk zijn worden daar besproken.
 
Belangrijke beleidszaken
Als we nieuwe dingen bedenken die voor leerlingen belangrijk zijn, vragen we regelmatig een groepje leerlingen om mee te denken. Rond huiswerk bijvoorbeeld of rond de nieuwbouw. Ook als er een nieuwe sectormanager, directeur of conciërge gezocht wordt zit een leerlingen bij de sollicitatiegesprekken.
 
Tevredenheid leerlingen
Elk jaar doen we een onderzoek naar de tevredenheid onder leerlingen. Ook over het functioneren van de docenten vragen we elk jaar hun mening.
 
Communicatie met leerlingen
De mentor communiceert zaken die voor de klas belangrijk zijn. Dat gebeurt mondeling maar bijna altijd ook per mail. Ook de sectormanagers communiceren regelmatig via de magister-mail met de leerlingen.  De mening van leerlingen vinden we belangrijk. We vragen hen regelmatig om mee te denken en docenten vragen hun klassen om feedback. Hun ideeën zijn ook altijd welkom.
 
De Medezeggenschapsraad
Als medezeggenschapsraad (MR) zijn we er voor onze medewerkers, onze leerlingen en voor u als ouders. Daarom hebben we in de MR ook vertegenwoordigers van alle geledingen: 4 personeelsleden, 2 ouders en 2 leerlingen.
 
In de MR hebben namens het personeel zitting:
Dhr. R. Baan, voorzitter
Mevr. L. Van As-Wessels
Dhr. J. van der Burgh
Dhr. J. Scholten
Dhr. G. Oosterveld
 
In de MR hebben namens de ouders zitting:
Mevr. M. Nies
Dhr. G.J. Korpershoek
 
In de MR heeft namens de leerlingen zitting:
Thijs Dannenberg
Job Schutte
  
We vergaderen ongeveer zeven keer per jaar, waarbij we ook overleg hebben met de directie. We toetsen het gevoerde beleid waarover ons advies c.q. instemming gevraagd wordt. U wordt via de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de vergaderdata.
 
Onze focus ligt op het beleid van de school (op papier) en de uitvoering daarvan (in de praktijk). We bespreken zaken zoals formatie, profilering, begroting, nieuwbouw, veiligheid, ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs, personeelszaken, oudervragen, enz.
Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan kan dat. Graag vooraf aanmelden bij de heer Baan (mrw@passie.net). Hier kunt u ook met uw vragen, ideeën, opmerkingen en suggesties terecht. We horen graag wat er in onze achterban leeft!
 
Verder draagt de MR zorg voor een afvaardiging van personeel, ouders en leerlingen naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de scholen die behoren tot Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. Zie ook de website www.depassiescholen.nl. We willen als MR professioneel functioneren en laten ons daarom jaarlijks bijscholen door de vakbond. Ons activiteitenplan vindt u op de website.
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.