Passie Support

Aandacht en betrokkenheid zijn de basis van ons schoolklimaat. Wij willen je echt kennen en met jou zorgen voor een warme sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Daarin heeft iedereen op school een belangrijke rol en verantwoordelijkheid.

Ondersteuning en begeleiding
Elke leerling is anders. En elke leerling heeft ondersteuning en begeleiding nodig. Op de Passie noemen we dat Support. Een extra zetje, aanmoediging of waar nodig deskundige hulp. Op de website vind je het ondersteunings- en begeleidingsplan.

Basisondersteuning
De mentor speelt een hoofdrol als eerste aanspreekpunt voor jou, je ouders en je docenten. De mentor heeft regelmatig contact met je en hij begeleidt je waar nodig.. De mentor geeft 1 uur per week een mentorles. In deze mentorles is er aandacht voor studievaardigheden, voor de sfeer in de groep, het maken van keuzes en de algemene zaken op school. In de mentorgesprekken vraagt de mentor hoe het met je gaat, bekijk je samen de cijfers en maken jullie eventuele afspraken. Naast de aandacht van de mentor vinden wij het belangrijk dat alle docenten met wie jij in aanraking komt de juiste begeleiding kunnen bieden en inspelen op wat jij nodig hebt.

Extra ondersteuning
Soms is het volgen van voortgezet onderwijs niet gemakkelijk. Bijvoorbeeld als er in sociaal-emotioneel opzicht problemen zijn. Omstandigheden in gezin of familie kunnen hierbij een rol spelen, maar ook zaken als dyslexie, dyscalculie, AD(H)D of ASS kunnen de ontwikkeling en de schoolprestaties beïnvloeden. Als daar sprake van is stellen we in overleg met thuis een OntwikkelingsPerspectief op. Daarin beschrijven we de doelen en de begeleiding die gegeven wordt. Vaak is dat begeleiding van een intern specialist, bijvoorbeeld voor dyslexie of remedial teaching. Voor sociaal-emotionele begeleiding wordt de expertise van onze leerlingbegeleider ingezet. De extra ondersteuning wordt buiten de les, door de specialisten, maar ook zoveel mogelijk binnen de lessen door de docenten aangeboden. Op school maken we ook gebruik van deskundigen van buiten de school: een schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts en een orthopedagoog. Zij zijn op vaste tijden op school aanwezig. Van alle extra ondersteuning doen we verslag in het leerlingdossier.

Pluspunt
Het Pluspunt is elke dag open als je een goed gesprek nodig hebt of een plek om tot rust te komen. Je mentor weet of het Pluspunt past bij wat jij nodig hebt. Hij of zij zal met de mensen van Support overleggen als jij dit extra steuntje goed kunt gebruiken. Je mag er natuurlijk ook zelf naar vragen!
 
De mensen van Support
Er werken op dit moment 4 mensen bij Support die je geweldig kunnen helpen.
Mevrouw Grendelman is de begeleidster bij het Pluspunt, maar daar zul je regelmatig ook de andere mensen van Support tegenkomen. Meneer van Ommen bijvoorbeeld. Hij is leerlingbegeleider. Naast het begeleiden van individuele leerlingen, is hij vertrouwenspersoon en geeft hij trainingen.
 
Mevrouw Wessels is de Support coördinator voor de tl en voor leerjaar 1 en 2 hv. Mevrouw de Hoop is de coördinator voor de bovenbouw havo en vwo.


Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Almelo. Daarin werken we samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs om de ondersteuning voor leerlingen te realiseren. We adviseren elkaar over alles wat met zorg te maken heeft en we onderhouden contacten met hulpverlenende instanties. In bijzondere gevallen bespreken we leerlingen in het Intern School Ondersteuningsteam. Het Samenwerkingsverband heeft ook een aantal tussenvoorzieningen voor leerlingen die meer of andere ondersteuning nodig hebben dan we zelf kunnen bieden.

Huiswerkbegeleiding
In samenwerking met Ting Studiecoaching er op vier dagen per week van 15.00 – 18.00 uur huiswerkbegeleiding op school. Ook in de vakanties is de huiswerkbegeleiding (beperkt) beschikbaar. Ting richt zich niet alleen op het maken en leren van huiswerk maar helpt de leerlingen vooral ook om zelf meer grip op het huiswerk te krijgen. Bij de coaching van Ting leren de leerlingen beter plannen. Ook is er veel aandacht voor leren leren.
Voorafgaand aan de start vindt er een uitgebreide intake met de ouders plaats. Ouders worden dagelijks van de voortgang van hun zoon of dochter op de hoogte gesteld. Meer over deze coaching en over de tarieven kunt u vinden op de website van Ting: www.ting.nl.
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.