Studiekosten

Vrijwillige ouderbijdrage
Om evangelisch-Bijbelgetrouw onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden maakt de Passie kosten die niet gedekt worden door de rijkssubsidie, bijvoorbeeld voor activiteiten waarin we op school ons geloof beleven. Voor deze kosten is de Passie afhankelijk van vrijwillige bijdragen van ouders aan de Passie.

Met het oog op transparantie stelt de school jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. Aan het begin van elk schooljaar verstrekt de school aan de ouders een gespecificeerd overzicht van de activiteiten die met de vrijwillige ouderbijdragen worden bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage varieert per leerjaar tussen €103 en €133; €5 daarvan is bestemd voor een steunfonds voor minder draagkrachtige ouders. De ouderbijdrage wordt om administratieve redenen door middel van een factuur in rekening gebracht.

Kosten voor excursies en buitenlandse reizen vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage. Daarover wordt u aan het begin van het schooljaar apart geïnformeerd.
We hopen dat veel ouders deze bijdrage, die vrijwillig is, voldoen: daarmee kunnen we een rijk geheel aan onderwijs- en vormingsactiviteiten blijven aanbieden én de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage beperkt houden!

Steunfonds
Sommige ouders maken hoge kosten om één of meerdere kinderen naar de Passie te laten reizen. Degenen onder hen die minder draagkrachtig zijn, willen we in de kosten tegemoet komen. Daarvoor is er het steunfonds. We vragen al onze ouders een vrijwillige bijdrage voor dit solidariteitsfonds. Op die manier kunnen we samen zo veel mogelijk leerlingen de gelegenheid bieden om evangelisch onderwijs te volgen.

Verzekering
De school heeft een beperkte aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt alleen schade die ontstaan is door verwijtbaar gedrag van de school of docenten en is geen vervanging voor de particuliere WA-verzekering van ouders c.q. leerlingen. De school heeft voor alle leerlingen een doorlopende reisverzekering, die geldig is voor alle buitenschoolse activiteiten.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.