Ziekte, verzuim en verlof

Ziekmelding
Elke dag zijn we vanaf 08.00 uur bereikbaar.
Bij ziekte vragen we aan u als ouder om dat op de eerste dag voor 09.00 uur telefonisch te melden (tel. 088 3372820) of via mail (verzuimwierden@passie.net). Als de afwezigheid langer dan één dag duurt, vragen we u om uw zoon of dochter beter te melden op de eerste dag dat hij of zij weer naar school kan. Dat kan per mail of telefonisch.

Als een leerling op school ziek wordt, kan hij/zij dat melden bij de conciërge. Als deze afwezig is, kan dat bij de sectormanager, directeur of mentor. Samen wordt bepaald of er nog les gevolgd kan worden. Is dat niet zo, dan bellen we met u om te overleggen over de mogelijkheden om naar huis te gaan. Als ophalen niet mogelijk is, dan mag als dat nodig is een andere leerling met de zieke leerling mee om te begeleiden. We willen graag weten of de leerling veilig is thuisgekomen en vragen daarom de leerling te bellen als hij/zij thuis is.

Vanuit de 14 gemeenten in Twente zijn in samenspraak met het onderwijs en de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD afspraken gemaakt hoe te handelen bij (signaal)verzuim. Zo ook bij ziekte. De afspraken kunt u lezen in de Regionale Verzuimkaart Twente.

Te laat
We gaan er vanuit dat onze leerlingen er alles aan doen om op tijd op school te komen. Leerlingen die te laat komen moeten eerst naar de receptie. Van de conciërge krijgt de leerling een briefje waarmee hij/zij de les in mag. Te laat komen door eigen schuld heeft gevolgen. Gebeurt dit regelmatig dan nemen we contact op met de ouders.

Verlof aanvragen
Wij verwachten dat leerlingen het hele jaar hun agendatussen 8.30 en 16.15 uur vrijhouden voor school.
Een verlofaanvraag kunt u per mail indienen met de betreffende sectorleider of bij verzuimwierden@passie.net.  Voor de wettelijke regelgeving omtrent bijzonder verlof, verwijzen wij u graag naar het verzuimprotocol op onze website.

Leerplicht
Spijbelen of veelvuldig te laat komen wordt door ons gemeld bij de leerplichtambtenaar. Hij of zij zal indien nodig maatregelen nemen in de vorm van een doorverwijzing naar Forza of bureau HALT.

Onderwijstijd
We bewaken dat de leerlingen het voorgeschreven aantal uren onderwijstijd krijgen. Daarvoor houden we goed bij of de leerlingen voldoende lesuren aangeboden krijgen. Ook de excursies en andere buitenschoolse activiteiten tellen daarvoor mee. Bij langdurige ziekte, zoeken we zo snel mogelijk vervanging. Bij kortdurende ziekte worden lessen als het even kan door collega’s overgenomen.
Eén keer per jaar rapporteren we de ingezette onderwijstijd aan onze Raad van Toezicht en de MR.
Om u beter van dienst te zijn, maakt De Passie gebruik van cookies.